ခရီးအရွည္ၾကီး က်န္ပါေသးသည္

0
457

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ ပို၍ ၿမိဳင္ ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားကို ေတြ႕ျမင္လာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပင္မ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးအျပင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လာေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တို ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အားလုံး လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ျခင္း မျပဳေသးေသာ္လည္း ဤသည္ပင္လၽွင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ ရပ္၊ ေသနတ္သံတိတ္ေရး ေျခလွမ္းအစ ျဖစ္ပါသည္။
ထူးျခားမႈတစ္ရပ္မွာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ ေရး မူေဘာင္မ်ား ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္ သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ မ်ား အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရမည္ ျဖစ္သည္။
long_journey_aye_min
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အၾကမ္း အားျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ပါဝင္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အတည္မျပဳ ရေသးေသာ္လည္း အစိုးရ အစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ အစု အဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕၊ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ ဟူ၍ ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘုယ် ေရးဆြဲ ထားသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မူ ေဘာင္ကို မၾကာမီ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ဇယား အရဆိုပါက ဒီဇင္ဘာလ လယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ လယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရေပလိမ့္မည္။

ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ထို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လာေတာ့မည္။ လက္ ခံခံ၊ မခံခံ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ ေတာ့မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဦး ေဆာင္ရေတာ့မည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္မၽွ အဆင္သင့္ ျဖစ္ ေနသနည္းဆိုသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ေမး ခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။ လုပ္စရာကား မ်ားစြာရွိသည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၁ အပိုဒ္ (က)တြင္ ” ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ လြတ္လပ္ မႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရး မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ သြားရန္။”
အပိုဒ္ (ဃ) တြင္ ” ဤျပည္ေထာင္စု အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသား အာလုံးကို လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈတို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ တန္းတူ ရည္ တူ အခြင့္အေရးရရွိရန္။”

အပိုဒ္ (စ)တြင္ ” ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပား မႈကို လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံတို႔ျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စု လကၡဏာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံသားအားလုံး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္။” စသည္တို႔မွာ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မ်က္ႏွာပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အခန္း (၁) အေျခခံ မူမ်ားဆိုသည့္ အခန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ ထုတ္ႏႈတ္ျပလိုေသာ အပိုင္းမွာ အခန္း (၆) ပါ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ သည္။
ယင္းအခန္း ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အဓိကက်ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အခ်က္တစ္ခု ပါရွိသည္။

” အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိပါက သဘာ၀ သယံ ဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖြဲ႕ (Extractive Industries Transparency Initiative-EITI) ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ သြား ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိ ႏႈိင္း၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္သြားရန္” ဟု ပုဒ္မ ၂၅ အပိုဒ္ (ခ)တြင္ ပါရွိသည္။

ထိုအပိုင္းသည္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ႀကဳံေနရေသာ၊ ႀကဳံရ ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ သတၱဳ၊ ေက်ာက္မီး ေသြး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ ႀကဳံေနရေသာ ဒုကၡမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ကုစားေခ် ဖ်က္မည္ဆိုသည့္အေျဖ တစ္စြန္းတစ္စ ပါေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ သေဘာတူခ်က္ မ်ားကို ျပန္ခ်ဳပ္ပါက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူရည္တူေရးကို လုပ္ ေဆာင္ေရး၊ လူမ်ိဳး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံထမ္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း မ်ားသာမက တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုပါ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အေျဖရွာ ဒူးတိုက္ ေဆြးေႏြးရ မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဒို႔တာဝန္ အေရး သုံးပါးကို မထိပါးပါက ႀကိဳက္သလို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ကိုပင္ ေထာက္႐ႈစရာမလို ဘဲ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ အလြန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းအျပင္ လႊတ္ ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ေတာ္ေတာ္ အေရး ႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္း ေၾကာင္းႀကီးက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ လုပ္စရာေတြ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေျပာလိုသည္မွာ –
၁။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္ထိုင္ အေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္း သားပါတီ တစ္ခုအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးအရာ ကိစၥမ်ားစြာက ေစာင့္ ႀကိဳေနပါသည္။ ထားဝယ္ တိုင္းရင္း သားမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား အားလုံးအေရးအတြက္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္း ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးစိုက္ၾကေသာ ပါတီႀကီးမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရးကို အာ႐ုံစိုက္ခ်ိန္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အေရး ပစ္ပယ္မခံရေအာင္၊ လူအမ်ားစု အေရးကိုသာ ေရွး႐ႈၿပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ေဒသ အမႈိက္ပုံ အလုပ္မခံရေအာင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္သြားရန္ ရွိေနသည္။

၂။ ယင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တြင္ သာမက (ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အတည္ျပဳခ်ိန္ အသံထြက္ႏိုင္ ရန္) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ့္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ့္ေဒသကို လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေနဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။ ယင္းအတြက္ လိုအပ္သျဖင့္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၆ ဦး (အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္တြင္ သုံးဦး) ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းပမာဏသည္ သမၼတ ေ႐ြး ခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦး၏ ၀ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ ထို ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ပမာဏမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မ်ားစြာ မသိသာ လွေသာ္လည္း တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ေသာ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး အတြက္ အသက္တမၽွ အေရးပါေသာ အေရအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရ ပါကလည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ေထာက္ခံေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ သမၼတေလာင္းကိုသာ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား သမၼတေလာင္း တင္ေျမႇာက္ ေရး မဲကြဲမည္ကို စိတ္ပူစရာမလိုပါ။
၃။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ရွိရာ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးလူဦးေရ အမွန္ရရွိရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အလြန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား မ်ားအေရး ေဆြးေႏြးရန္ ႏိုင္ငံေရးေနရာ (Political Space) လိုအပ္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီကို မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အထိုက္အေလ်ာက္ အေတြ႕ အႀကဳံရွိသူမ်ား၊ ကနဦး မူလစကတည္းက ေဒသအေရး၊ လူမ်ိဳးအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူမ်ား (Activists) မ်ားႏွင့္ အေဝးေရာက္ ထားဝယ္လူမ်ိဳး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသူ အမ်ားစုသည္ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲ စင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္နယ္ပယ္အလိုက္ ေခသူမ်ား မဟုတ္ရာ မည္သူ႕ဩဇာကိုမၽွ ခံမည့္သူမ်ားမဟုတ္၊ မည္သူ၏ ေမြးစား မႈကိုမၽွ ခံလိုသူမ်ား မဟုတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရဲပါသည္။ ထို႔ထက္ပို ေနာက္က်၍မျဖစ္ေတာ့သျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ပါတီေထာင္ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသျဖင့္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနခဲ့ရေသာ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ ေဒသတို႔အေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ ယင္းသည္ပင္ ေဒသခံတို႔၏ ေနအိမ္အေရာက္ ေဈးႏႈန္းတန္းတူ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ပင္ ကိုယ့္ လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ေဒသ၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ပါသည္။ ထားဝယ္သမိုင္း ဆရာႀကီးတစ္ဦး၏ စကားကို ၫႊန္းဆိုေျပာရမည္ဆိုရမည္ဆိုလၽွင္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို သေဘာေပါက္ပါက အဘယ္ ေၾကာင့္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ သေကၤတျဖင့္ ေနထိုင္လိုသနည္း ဟု ေမးစရာ မလိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

၅။ ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲတမ္း ေျပာေလ့ရွိသည့္ စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတည္း ၾကည့္ၿပီး အလုပ္လုပ္မည့္ ပါတီမဟုတ္ပါ။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ ေတြအထိ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္လုပ္မည့္ ပါတီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ခရီး ေရာက္ရန္ သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးစဖြဲ႕သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေန ႏွင့္ ေရဆန္ႏွင္ရမည္ကို ႀကိဳသိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းမ်ား၊ အတိုက္အခိုက္မ်ားရွိမည္ကို ႀကိဳတြက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုမွ တာထြက္ ပင္ ရွိေသးသည္။ ခရီးအရွည္ႀကီး က်န္ပါေသးသည္။ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေရး ခရီးဆက္ရဦးမည္။ မည္သို႔ပင္ ေရဆန္ ေနေန၊ လႈိင္းၾကမ္းေနေန၊ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ မပ်က္မယြင္းဘဲ ခိုင္မာ စြာ စြဲကိုင္လ်က္ ဆက္ေလၽွာက္ေနပါဦးမည္။ လူထုအားသာလိုပါသည္။ ႏို႔မိ၊ ႏိုဖ၊ ႏို႔ေနာန္၊ ႏို႔မယ္တို႔ အားသာ လိုပါသည္။
၆။ ဒါသည္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သစၥာတရားျဖစ္သည္။

အားလုံး အရွည္ကိုၾကည့္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(စာေရးသူ (ဦး)ေအးမင္းမွာ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီအပတ္စဥ္၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း)