ပါတီႏွင့္လူ

0
407

ျပည္သူအားလုံး ေမၽွာ္လင့္ ေစာင့္စားေနေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးလာ ပါၿပီ။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားလည္း အ ေတြးေပါင္းစုံျဖင့္ ဗ်ာမ်ား ေနပါသည္။ ဘယ္သူ႕ကို မဲထည့္ရေပါ့။ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးရေပါ့။ ဘယ္သူ႕ကိုယုံၾကည္ ကိုးစားရေပါ့။ နီးစပ္ရာ ေမးၾကျမန္းၾက၊ ႏွီးေႏွာဖယ္လွယ္ၾက၊ ကိုယ္သိထားသမၽွ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ရင္း ျငင္းၾက ခုံၾက။

ရလဒ္အေျဖက ေလာေလာဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းငါးဆယ္ခန္႔ေသာ ျပည္သူ တို႔မွာ မိမိမဲဆႏၵကို မည္သူအား ျပတ္ျပတ္သားသား ေပးလိုက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသး။ ေတြေဝဆဲ၊ စဥ္းစားဆဲ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူအားလုံးက ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို ေတာင့္တၾကသည္ ကေတာ့ ေတြေဝမႈမရွိ အားလုံးထပ္တူျဖစ္ ၾကေလ၏။
လက္ရွိ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲ ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္တန္လၽွင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကိုေတာ့ ခ်ရမည္။ မည္သူ႕ကို၊ မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးၾကမည္နည္း။ လူကိုၾကည့္၍ မဲထည့္မည္လား၊ ပါတီ ကို ၾကည့္၍မဲထည့္ၾက မည္လား။ တစ္ ခုခုကိုေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရပါေတာ့မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ပါတီကို လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ျဖစ္၍ လူက အဓိကက်သည္ ဟုဆို၏။ တစ္ခ်ိဳ႕က ပါတီ၏လမ္းၫႊန္ မႈကို လူက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရသည္ျဖစ္၍ ပါတီက အဓိကက်သည္ ဟုဆိုျပန္ေလသည္။ ဤတြင္ ပါတီ ႀကီးတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္က လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႏွင့္ပါတီကို ဤသို႔ဤႏွယ္ သုံးသပ္ ၾကည့္မိပါသည္။
ဤတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္ ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ဟူ၍ လူ(ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း) ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိသည့္အနက္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မွာ မည္သည့္ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိုမၽွ ခံယူရန္ မလိုသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုသာ ေဆြးေႏြးပါမည္။
colorful_people
လူ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)
ပါတီထက္လူက အဓိကက် သည္ ဟူသည့္အဆိုကို ေထာက္ခံပါသည္။ ပါတီ ၏အဓိက အရင္းအျမစ္သည္ ပါတီ ဝင္သည့္ လူမ်ားသာျဖစ္သည္မွာ လည္း မွန္ေပသည္။ ပါတီဝင္တိုင္း၏ အက်င့္ စာရိတၱ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ၊ အနစ္ နာခံမႈ စသည္ျဖင့္ အရင္းအျမစ္၊ အေျခခံ ေကာင္းပါမွ ပါတီတစ္ခုကို ျပည္သူမ်ား လက္ခံယုံၾကည္၍ ေရရွည္တည္တံ့ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီဝင္ (လူ)မ်ားသည္ ပါတီတည္းဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ စုဖြဲ႕မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ထိုပါတီ၏ မူ၀ဒါ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထိုလူ၏ မတူညီ သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရသည္ျဖစ္၍ အဖြဲ႕အစည္း (ပါတီ)တစ္ခု၏ မူေဘာင္မွ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူကသာ ပါတီထက္ အဓိကက်သည္ဟု ယူဆလ်က္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ထိုလူ (ကိုယ္စားလွယ္)သည္ ပါတီ ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ျဖစ္၍ မိမိ၏ပါတီႏွင့္ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ ဆုံးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္မၽွပင္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းထက္ မ်ားစြာ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေနပါေစ ပါတီဝင္ ျဖစ္ေနသ၍ ပါတီ၏ စီစဥ္ၫႊန္ၾကား၊ လမ္းၫႊန္မႈကို ေက်ာ္လြန္ရန္လည္း မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။ ပါတီဝင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္း သည္ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳရမည္ ျဖစ္ သည္။ ပါတီမွေပးအပ္သည့္ တာဝန္ ကို ထမ္း႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီႏွင့္ လူ(ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)၊ (ပါတီဝင္) သည္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳ ေနပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပါတီကိုမၾကည့္ဘဲ လူကိုယ္သာၾကည့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ပါတီဝင္ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း) တိုင္း သည္ ပါတီတစ္ခု၏ အကိုင္းအခက္မၽွ သာ ျဖစ္သည္။

ပါတီ
ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ လူ(ပါတီဝင္)မ်ား၏ မတူညီသည့္ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ျဖစ္၍ လူ(ပါတီဝင္)မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အင္အားကို ႀကီးမား သည့္ အင္အားတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီး၍ မတူညီသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံကို သူ႕ေန ရာႏွင့္သူ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အင္အားကို သူ႕ေနရာႏွင့္သူ ေနရာတက် ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကား သည့္ လူ (ပါတီဝင္)တို႔၏ စုစည္းေပါင္း စပ္ရာ၊ ဆုံဆည္းရာ၊ အင္အားစုတစ္ခု ျဖစ္တည္ရာ စုဖြဲ႕မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ယေန႔အေျခအေနအရ စနစ္တစ္ ခုကို ကနဦး စတင္ျပ႒ာန္းတည္ေဆာက္ ရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္မွာ စုေပါင္း အင္အားျဖစ္သည္။   ဥပမာ-ျပႆနာ တစ္ခုကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵတစ္စုံ တစ္ရာကို ျဖည့္ ဆည္း ရာ၌လည္းေကာင္း အင္အားစု တစ္စုျဖင့္ မလုံေလာက္ပါက အင္အား စုမ်ားစြာကို စုေပါင္း၍ တြန္းတိုက္ ေျဖရွင္းရသည္ ျဖစ္၍ ပါတီ / အဖြဲ႕ အစည္းသည္ လူ(ပါတီဝင္) မ်ား၏ ျပန္႔က်ဲေနေသာ စြမ္းအားစု၊ အင္အား ; ကို လိုအပ္သလို စုဖြဲ႕ထိန္းၫွိ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည့္ အင္အား(ပါဝါ)တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီ(အဖြဲ႕အစည္း)အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသည့္ အင္အားစု (ပါတီဝင္) လူမ်ားျဖင့္ ပါတီ အား ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း၊ မတူညီသည့္ ရွိရင္းစြဲအင္အား (ပါတီဝင္တို႔၏တစ္ဦး ခ်င္းအင္အား)ကို တစ္လြဲအသုံးခ်ေနျခင္း၊ ပါတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ မူဝါဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား တိက် ခိုင္မာမႈမရွိျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး ထက္ ပါတီ(လူတစ္စု) ေကာင္းစားေရး ကိုသာ ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ ပါတီ တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သဟဇာတ  မျဖစ္ႏိုင္သည့္၊ ျပည္သူတို႔အျမင္ ၾကည္လင္မႈ မရွိသည့္ လူ(ပါတီဝင္)မ်ား အလြန္မ်ားျပားေနျခင္းတို႔ျဖင့္ ကေမာက္ ကမျဖစ္ေနပါက အမွန္တကယ္ အရည္ အခ်င္းရွိသည့္ လူ(ပါတီဝင္) အခ်ိဳ႕ရွိ ေနပါလ်က္ ပါတီ အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ၾက ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသး။

သို႔ဆိုရလၽွင္ ပါတီႏွင့္ လူကို ၾကည့္ ရာ၌ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးေ႐ြး ခ်ယ္ရမည္နည္း။
ဤတြင္ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ” လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုသာၾကည့္၍ မဲထည့္ပါ” ဆိုသည့္ စကားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုပါ သည္။

ဥပမာ – ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အရ လႊတ္ေတာ္သို႔မဝင္မီ အနည္းဆုံးအခ်ိန္ တစ္လခန္႔ ကတည္း က မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္ေျမ (မိမိကို ေမၽွာ္လင့္တႀကီး အားကိုးလ်က္ မဲဆႏၵ ေထာက္ခံေပးသည့္ျပည္သူတို႔ ေနထိုင္ ရာ နယ္ေျမ)ကို ကြင္းဆင္း၍ မိမိသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤမဲ ဆႏၵ နယ္ေျမ၏ မည္သည့္ပါတီကို ကိုယ္ စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္၍ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္မည္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေစလိုသနည္း၊ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္နည္း၊ မည္သည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ ရာ အစိုးရကို တြန္းအားမ်ိဳးေပးေစလို သနည္းစသည္ျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံကြင္းဆင္းလ်က္ ေမးခြန္းမ်ားကို လိုက္လံစုေဆာင္းသည္ ဆိုပါစို႔။ (လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ထို အဆင့္ကို အစပိုင္းတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေတြ႕ရေတာ့သည္ မ်ိဳး အထူးအေလးထားၾကရန္ လိုပါ သည္။)

ျပည္သူ႕တို႔ ေမးျမန္းလိုသည့္ ေမး ခြန္းမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုသည့္ ကိစၥမ်ား၊ စသည္တို႔သည္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္မ်ား၊ ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ျဖင့္ပင္ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ ထိုထက္ ေက်ာ္ လြန္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသာ လုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား စသည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵ ေမးခြန္းေပါင္း မ်ားစြာသည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္း စီတြင္ စုေဆာင္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ ဤတြင္ ပါတီတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ျပည္သူ တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္လုံးမက်န္ အူမေခ်းခါးမွအစ မိမိႏွင့္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ မ်က္စိမွိတ္ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းပိုင္ ခြင့္ကို အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ မထား ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ ၾကာခ်ိန္၊ အစိုးရမွ ေဆာင္႐ြက္ေပး ပါမည္ဟု ကတိေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စ သည္တို႔ကို သုံးသပ္ စဥ္းစားရေပသည္။

မိမိ ေမးျမန္းတင္သြင္းသည့္ ေမးခြန္း မ်ားသည္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ အရပ္ ရပ္မွလည္း လက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ လၽွင္ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မွာ မိမိႏွင့္ မိမိ ကိုယ္စားျပဳပါတီသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ မည္သည့္ ကိစၥတစ္ခုမၽွ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း၊ အစိုးရအေပၚ ေတာင္းဆိုေပးႏိုင္စြမ္း မရွိဟု မွတ္တမ္းဝင္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အဆိုျပဳတင္သြင္းသည့္ (အဆို)ေမးခြန္း အေပၚ မူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ၍ အမွန္တကယ္ပင္ အစိုးရကထို အဆို အတိုင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ သည္ဆိုလၽွင္ ထိုအဆိုသည္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ သည္ဟု ယူဆႏိုင္သျဖင့္ ယင္း သည္ပင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါတီတို႔၏ အရည္အခ်င္းဟု သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိ၍ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းေပါင္း ေျမာက္ ျမားစြာကို လႊတ္ေတာ္မဝင္မီ မိမိ၏မိခင္ပါတီႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္ မည္သည့္ ေမးခြန္းက ေမးျမန္းရန္ သင့္မသင့္၊ မည္သည့္ ေမးခြန္းက လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၌ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္၊ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသည္ ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ၊ ပါတီ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အထပ္ထပ္ စိစစ္ရဟန္လည္း ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ တခါတရံ ေမးခြန္း (အဆို) တစ္ခုကို တင္သြင္းရာတြင္လည္း ထိုအဆို ကို ေထာက္ခံႏိုင္မည့္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ အင္အားကိုလည္း ရွာေဖြ စည္း႐ုံး၍ မဟာမိတ္ျပဳရသည္လည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီထက္ ပါတီ ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အေတာ္အတန္ပင္ က်ယ္ျပန္႔ေနေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူကိုမၾကည့္ ၾကပဲ ပါတီကို ၾကည့္၍မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းဟန္ တူပါသည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္သည့္ စနစ္တစ္ခု မထြန္းကားေသးသည္ကို သတိျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ေနသား တက်မရွိေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန၌ ေကာင္းမြန္ သည့္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းအားျဖင့္ လုံး၀မရႏိုင္ပါ။ အဖြဲ႕ အစည္းအား၊ စုေပါင္းအားျဖင့္သာ ဝိုင္းဝန္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ (အာဏာရသည့္၊ ျပည္သူက အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္) အဖြဲ႕အစည္း (ပါတီ)ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မွာသာ လြယ္ကူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ စုေပါင္းအားကို စာဖတ္သူမ်ား  နားလည္သေဘာေပါက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုမၾကည့္လည္း တတ္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ပါတီကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႕ အတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိမည့္၊ အဆို တင္သြင္းရန္၊ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒတစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႕အတြက္ အက်ိဳး မရွိေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားေသာ၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ ေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ဤအဆင့္တြင္ အေျခအေနအရ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ မည္သို႔ပင္ အက်ိဳးရွိ၊ အက်ိဳးမဲ့ေန ေစကာမူ မဲဆႏၵအနည္း အမ်ားအေပၚ မူတည္သည္ျဖစ္၍ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အမွန္ တကယ္ေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား လွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အေရအတြက္ အလုံးအရင္းျဖင့္ မရွိခဲ့လၽွင္ ရလဒ္အေျဖမွာလည္း ျပည္သူ႕အတြက္ လိုတာမရ၊ မလိုတာရ ျဖစ္တတ္ေပသည္။

ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕က     ေလာေလာဆယ္ အေျခအေန အရ ဒီမို ကေရစီစနစ္ အေနသားမက် ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါတီကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ အေနသားက် လာသည့္အခါမွ လူကိုသာ အဓိကေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ဆိုၾက သည္မွာလည္း မွတ္သားစရာပင္ျဖစ္ သည္။

သို႔ဆိုရလၽွင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ရန္ ပင္လြန္ေနသည့္(ေနာက္က် ေနသည့္)အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္၊ တည့္မတ္သင့္သည္မ်ားကို တည့္မတ္ေပးရန္၊ တြန္းသင့္သည္ကို တြန္းတင္ေပးရန္၊ ထိန္းၫွိသင့္သည္မ်ားကို ထိန္းၫွိေပးရန္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အသက္ တစ္မၽွ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုကို ပုံေဖၚထုဆစ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအလုံးအရင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိေစဖို႔ ျပည္သူတို႔၏အာဏာ အပ္ႏွင္းခြင့္ (ဆႏၵမဲ)ကို အသုံးျပဳ၍ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဖၚ ေဆာင္ေပးမည့္ ပါတီကိုသာၾကည့္၍ မွန္ကန္စြာေ႐ြးခ်ယ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။