မဲ လက္မွတ္မ်ား စျဖန္႔

0
507

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဆႏၵမဲ လက္ မွတ္မ်ား ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ စ၍ ျဖန္႔ေဝေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္း ပမည္ဟုဆိုထားသည့္ အေထြေထြ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲကာလတြင္ အသုံးျပဳမည့္ မဲ႐ုံသုံးပစၥည္း အမ်ားစုေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမဲ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ားကို ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပး ေနေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

ခ႐ိုင္အတြက္ စုစုေပါင္း ျဖန္႔ေဝ လ်က္ရွိသည့္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားမွာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ မဲလက္မွတ္ ၉၂၅၀ အုပ္၊ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ မဲလက္မွတ္ ၈၉၈၂ အုပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၁) မဲလက္မွတ္ ၄၇၀၄ အုပ္ႏွင့္ အမွတ္(၂) မဲလက္မွတ္ ၄၅၄၈ အုပ္၊ တိုင္းရင္းသား ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားမွာ ပုေလာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ ၃၀၆ အုပ္၊ တနသၤာရီအတြက္ ၁၆၀ အုပ္ႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၁၈၃ အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
မဲလက္မွတ္တစ္အုပ္လၽွင္ မဲလက္ မွတ္ ၅၀ ပါရွိသည္။