မြန္လူမ်ိဳးအေၾကာင္း စာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ စတင္ျဖန္႔ေဝ

0
687

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္း သားေရးရာေကာ္မတီမွ စီစဥ္ထုတ္ေဝ သည့္ တိုင္းရင္းသား မြန္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း သမိုင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ စာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က စတင္ ျဖန္႔ေဝလိုက္သည္။


မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္း ေပါင္းခ်ဳပ္သည္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္း ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေၾကာင္းကို ဘက္ေပါင္းစုံ ေထာင့္ေပါင္းစုံျဖင့္ တင္ျပ ထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးက်င္ေဖက ေျပာသည္။
” ဒီေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ္ကို စာေရး ဆရာအမ်ားစုက ေရးထားတာေတြကို စုေပါင္း ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးက်င္ေဖ က ေျပာသည္။
အဆိုပါစာအုပ္တြင္ အေၾကာင္း အရာ ေခါင္းစဥ္ ၁၃၉ ခုျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၉၂ ပါရွိကာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မြန္ လူမႈေရးရာ အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတရွိသူတို႔၏ ကူညီ မႈျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
” အရင္ကလည္း သမိုင္းမွတ္တမ္း ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝဖူးပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတြထက္ ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဘာသာ သာသနာ ယဥ္ေက်းမႈ တိုင္းရင္းသားစာေပ ပညာ ေရး လူမႈေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထုတ္ေဝခ်င္တဲ့ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္တယ္”  ဟု မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္စံတင္ က ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသား မြန္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း သမိုင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ စာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က မြန္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ႐ုံးမွ မြန္ေရးရာ အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတ ရွိသူမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ အေၾကာင္း အရာ ၁၅၀ ခုျဖင့္ စာတမ္းျပဳစု ထုတ္ေဝခဲ့ဖူး သည္။
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္း သားေရးရာ ေကာ္မတီမွ ယခင္စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း အရာ ၈၈ ခုကို စုေဆာင္း ျဖည့္စြက္ၿပီး  ထပ္မံထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ သည္။
မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္း စာအုပ္ သည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသမိုင္း၏ အသက္ ဝိညာဥ္ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ က စာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။