လူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားရရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မဲဆြယ္

0
480

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ား တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔က မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္ခဲ့သည့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီက လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မျဖစ္ျဖစ္ သည့္နည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု မဲဆြယ္ ခဲ့သည္။


” ကၽြန္မတို႔ ပါတီ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ေပး လို႔ လမ္း၊ တံတားေတြ ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ အာမမခံဘူး၊ ျပည္သူလူထု အမွန္တကယ္ လိုအပ္ ေနတာေတြကို ရရွိဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေအာင္  မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႔ တင္ျပ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ဆိုတာကို အာမခံတယ္” ဟု ပိေတာက္ ေ႐ႊဝါရပ္ကြက္ တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေဒၚေအးရီက မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ေအာက္ တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လက္ကမ္း စာေစာင္ မ်ား၊ ပါတီမူဝါဒမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾက သည္။
မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ေကာ့ ေသာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ျဖစ္သည္။