ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႔ မဲ႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား ေရာက္ၿပီ

0
424

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ မဲ႐ုံသုံးပစၥည္း မ်ား စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္  ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။


မဲ႐ုံ အတြင္းအသုံးျပဳမည့္ ဆႏၵမဲ ပုံးမ်ား၊ မဲေရတြက္မည့္ျခင္းမ်ား၊ မဲ႐ုံ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ အက်ႌ မ်ား၊ မဲ႐ုံသုံး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ပုံစံ ေဖာင္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲအဖြဲ႕ခြဲက ဆိုသည္။
ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ေရာက္မွ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရ သည္။