တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေသႏႈန္းမွာ မြန္ျပည္နယ္ အနည္းဆုံး

0
463

မြန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အနည္းဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။


မြန္ျပည္နယ္၏ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္းမွာ အရွင္ေမြးကေလး ၁၀၀၀ ဦးလၽွင္ ၄၃ ဦးရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း ၆၂ ဦးထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးေသႏႈန္း အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုအတူ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္းလည္း အရွင္ေမြးကေလး ၁၀၀၀ ဦးလၽွင္ ၄၈ ဦးရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသႏႈန္းမွာ ၇၂ ဦးရွိကာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးမွာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ မွာ ၈၉ ဦးျဖစ္ၿပီး ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆုံး မႈမွာ ၁၀၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ၂၉ ရက္ ည တြင္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိရာ က်ားဦးေရ ၉ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ မဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိရာ မြန္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။
မြန္ျပည္နယ္လူဦးေရသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ၁ သန္း ၃ သိန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ၁ သန္း ၆ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိလာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ကာလအၾကားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ လူဦးေရ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူထားသည့္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ေအာင္ မြန္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ဦးစီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ မွစၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ စတင္ ရွင္းလင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။