ေကာ့ေသာင္း ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို သင္တန္းေပးမည္

0
461

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ အမွားနည္းေစရန္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ ^ ေက်း႐ြာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပး သင္တန္းပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ပို႔ခ်မည္ဟု သိရ သည္။
” ရပ္ /ေက်းေကာ္ခြဲေတြကို ေ႐ြးေကာက္ ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေက်ေက်ညက္ ညက္ျဖစ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္” ဟု ေကာ့ ေသာင္းခ႐ိုင္ကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ ဒု – ဦးစီး အရာရွိက ဆိုသည္။

ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ ရပ္^ေက်းေကာ္ခြဲမ်ားကို အရင္ သင္ တန္းေပးၿပီး ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ သင္တန္းေပးမည္ဟု သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ရက္တာ သင္တန္းကို ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕တြင္ ပို႔ခ်မည္ဟု သိရသည္။