အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးေရး လႈံ႔ေဆာ္မည္

0
431
၂၀၁၄ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္မြန္အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံျမင္ကြင္း

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳး သမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပး ေရးလႈပ္ရွားမႈကို မြန္အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ (MWN)က ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကြန္ရက္ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ လာေစရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လည္း ပါဝင္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ယင္း သို႔ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MNW ၏ Peace and Security စီမံကိန္း လက္ေထာက္ ၫွိႏႈိင္းေရးမႉး ခ်မ္းလဝီမာည္က ေျပာသည္။
” ဘယ္ပါတီက အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းကိုမဆို အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းတိုင္းအတြက္ လုပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈပါ” ဟု ခ်မ္းလဝီမာည္က ဆို သည္။
ထို႔အျပင္ မြန္အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ ၏ အားေပးမႈျဖင့္ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္လည္း မဲေပး ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္မြန္အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံျမင္ကြင္း
၂၀၁၄ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္မြန္အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံျမင္ကြင္း

လႈပ္ရွားမႈကို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အျပင္ မြန္ပါတီမ်ား ဝင္ၿပိဳင္သည့္ တနသၤာရီ တိုင္းႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း လႈံ႔ေဆာ္မည္ သိရသည္။၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္စာလၽွင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါဝင္လာ သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) လည္း ေပၚထြက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပါဝင္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၈ ခုတို႔မွ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၂ ဦး ပါဝင္ၿပီး ၎တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) တို႔မွ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦး ဝင္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။