မြန္တြင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးပါ

0
471

မြန္တြင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၇ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးပိုင္က ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ သထုံခ႐ိုင္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာတို႔တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံ ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ဦးေနဇင္ လတ္ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အပါ အဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ ပါတီ႐ုံး ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ၃၅၆ ေနရာ ေ႐ြး ေကာက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။