အိမ္ေထာင္စု ၂၃၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း အရန္သင့္ရွိ

0
311

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ ရန္ အိမ္ေထာင္စု ၂၃၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ စုေဆာင္း ထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးေနမ်ိဳးထြန္း က ေျပာသည္။


အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀၀ အတြက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ လ်ာထားၿပီး လက္ ရွိ စာရင္းအရ ထားဝယ္ ကယ္ဆယ္ ေရး ပစၥည္းဂိုေဒါင္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၄၈၅ ခုအတြက္ အရန္သင့္ စုေဆာင္း ထားၿပီး ၿမိတ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၉၅ ခုႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ၄၁၇ ခု စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၂၃၉၇ ခုစာ စုေဆာင္းထား ေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။
“ေဘးသင့္သူမ်ားရဲ႕ အိမ္ေျခနဲ႔ လူဦးေရစာရင္းကို ေထြဦး (အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)က ရရင္ ဒါမွ မ ဟုတ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းက အတည္ ျပဳထားတဲ့ စာရင္းရရင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြကို ခ်က္ခ်င္း ျဖန္႔ေဝေပးေနပါတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးထြန္း က ဆိုသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေကာက္ခံ ေသာ သန္းေခါင္ စာရင္းရလဒ္အရ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ ၂၈၃၀၉၉ စုရွိသည့္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း အရန္ သင့္ ထားရွိမႈသည္ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ၁၂၃ ပုံ ၁ ပုံ ရွိသည္။