ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ

0
434

သူရဲေကာင္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါ တယ္။
ပါတီေတြက အမတ္ေလာင္းစာရင္း ေတြထြက္လာပါၿပီ။ ဗေမာင္း တို႔ နယ္မွာ ၿပိဳင္မယ့္ အဓိကက်တဲ့ ပါတီသုံးခုျဖစ္တဲ့ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၊ ျပည္ ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပါတီ မ်ားကို အကၡရာအစဥ္လိုက္ ေရးထား ျခင္းျဖစ္) ေတြက အမတ္ေလာင္းစာရင္း ေတြၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း၊ နာမည္ရ က်ဴ ရွင္ဆရာေတြမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႐ြံ႕ေၾကာက္ႀကီး လုပ္ခံထားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမတ္႐ူးလို႔ အေျပာခံၿပီး အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ လာသူမ်ားကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရ မွာပါ။ လူထုအတြက္ ေ႐ြးစရာလူစြမ္း ေကာင္းမ်ားေလေလ ပိုေကာင္းေလေလ မဟုတ္လား။
ဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုကအဲဒီ အမတ္ ေလာင္းေတြကို စာေမးပြဲ စစ္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္က်လာေလၿပီ။ စာေမးပြဲဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္က ေျဖခဲ့တဲ့ေမးခြန္းစာ႐ြက္ေလး ေတြမွာ ပါေနက် စာေၾကာင္းေလးတစ္ ေၾကာင္းကို သြားသတိရမိတယ္။
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆို ပါတဲ့။

အခုလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲစာေမးပြဲ ေျဖၾကမယ့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားရွိေလရဲ႕။
ဆိုေတာ့ ေလးစားအပ္ပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေလာင္းမ်ား ေအာက္ ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၿပီးမွ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ စာေမးပြဲ ေျဖၾကပါခင္ဗ်ား။

၁။ ျပည္ေထာင္စုအေရး

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သုံးေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ အႏွစ္သာရအရ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ မည္သို႔ မည္ပုံ ေဆာင္႐ြက္သင့္သနည္း။ မည္ သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရမည္နည္း။
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီး ၇ ခု၊ ျပည္နယ္ ၇ ခု ျဖင့္ နယ္ေျမ ပိုင္းျခား အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ မည္ဆိုပါက ယင္းသို႔ ပိုင္းျခား ထားမႈသည္ မၽွတေသာ၊ ေတာ္ တည့္ မွန္ကန္ေသာ ပိုင္းျခားထားမႈ ျဖစ္ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေျပာင္းလဲရမည္ဆိုပါက မည္သို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ သင့္သနည္း။
(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီေပါင္း ဆယ္ခ်ီရွိပါသည္။ ယခု လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို စာသုံးမ်က္ႏွာ အနည္းဆုံး ေရးသား ပါ။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားတို႔ အေရးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္႐ြက္လို ပါက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္း လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းတြင္ ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းေပးပါ။
(ဃ) တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ ေဆာက္ႏိုင္ရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။

၂။ တပ္မေတာ္ အေရး

(က) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ မည္သို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ရွိေနသနည္း။
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းေနၿပီဆိုေသာ္ လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ အထိ တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနရျခင္းအေၾကာင္း ကို အနည္းဆုံး အခ်က္ ၅ ခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျဖဆိုပါ။
(ဂ) လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဟု အေၾကာင္းျပသနည္း။ ယင္း အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ ျငင္းခ်က္ထုတ္ ေရးသားပါ။ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာခ်ိန္မွာ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

၃။ အေထြေထြ

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ ကြာျခားပုံႏွင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းျပပါ။
(ခ) လက္ရွိ ကမၻာႀကီးတြင္ အေရး ႀကီးဆုံး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ခု အေၾကာင္းကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ ဟူေသာ အေျဖႏွင့္တကြ စာသုံးမ်က္ႏွာ ခန္႔ ေရးသားပါ။
(ဂ) လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရး အႀကီးဆုံး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ခု အေၾကာင္းကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ဟူ ေသာ အေျဖႏွင့္တကြ စာသုံးမ်က္ႏွာခန္႔ ေရးသားပါ။
(ဃ) အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးဆို သည္မွာ အဘယ္နည္း။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရွိသင့္သနည္း။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ၏ အေရးပါပုံကို ရွင္းျပပါ။
(င) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလ်က္ အရာမေရာက္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
(စ) တိုင္းအတြင္း ဆန္စပါး၊ ဥ ယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း တိုးတက္ရန္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္၊ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသနည္း။ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသနည္း။
(ဆ) ရပ္႐ြာ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း၊ မည္သို႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း။ ယခု ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဇ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
(ဈ) အစိုးရတစ္ရပ္၏ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ၾကပ္ခိုးစြဲမႈ ဆက္ စပ္ပုံကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပပါ။

၄။ ပုစၧာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝေရး မဂၢါဝပ္ ၁၂၀၀ ရွိ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံတစ္ခု ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီစဥ္လာသည္။ စက္႐ုံေဆာက္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ားက တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ပါက အတိုက္အခံ ပါတီ အေနႏွင့္လည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳတ္ က်သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထား သည္။
တိုင္းအတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လည္း အလုံအေလာက္ရရွိရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားလည္း ေက်နပ္ရန္၊ ပတ္ဝန္း က်င္လည္း မထိခိုက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
(က) လူႀကီးမင္းသည္သာ စက္႐ုံ ေဆာက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုပါက မည္ သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
(ခ) လူႀကီးမင္းသည္သာ စက္႐ုံ ေဆာက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုပါက မည္သို႔ လုပ္ ေဆာင္မည္နည္း။
(ဂ) လူႀကီးမင္းသည္သာ စက္႐ုံ ေဆာက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုပါက မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆို ေတာ္မူပါ အမတ္ေလာင္းမ်ား ခင္ဗ်ား။
ေမးခြန္းေတြက ႏွစ္တိုင္းေမးေန က်ေတြထဲကပါပဲ။ သင္႐ိုး စာအုပ္ေတြထဲ ရွိတာေတြလည္း ရွိမယ္၊ မရွိတာေတြ လည္း ရွိမေပါ့။ ကြက္လပ္ျဖည့္ပါတို႔၊ မွားမွန္ေရာေထြး အမွန္ေ႐ြးတို႔ကိုေတာ့ မထည့္ေတာ့ပါဘူးေလ။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔။
ဘယ္ေလာက္ေျဖႏိုင္ရင္ ေအာင္ မွတ္၊ ဘယ္ေလာက္ေျဖႏိုင္ရင္ ဂုဏ္ထူး မွတ္ဆိုတာကေတာ့ စာ႐ႈသူ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားပဲ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူပါ။
အေျဖေတြကေတာ့ တစ္ခုတည္း ဒါမွန္တယ္လို႔ မရွိႏိုင္ပါေလ။ ဦးေႏွာက္ ကို နည္းနည္းေလး အလုပ္ေပးၾကည့္ ေပါ့ဗ်ာ။ ဗေမာင္းအေနနဲ႔ အမတ္ေလာင္း ေတြဟာ စာတတ္ရမယ္၊ ႐ိုးသားရမယ္ ဘာျဖစ္ရမယ္၊ ညာျဖစ္ရမယ္ ဆရာ မလုပ္ရဲပါေလ။

gေပမဲ့ တိုင္းေရးျပည္ရာမွာ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ေကာ ရွိပါရဲ႕လားပူပန္ေတာ့ မိပါရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေမးခြန္းေလး ေတြ ထုတ္ၾကည့္တာပါ။ ကိုယ့္နယ္က အမတ္ေတြကို ပါတီအေရာင္နဲ႔ ပါးေျပာင္ တဲ့သူေတြမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးရွိသူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ပူပန္ေမးခြန္းထုတ္ရျခင္းပါေလ။
နံပါတ္ ၄ ပုစၧာလိုဟာမ်ိဳးကို တလြဲေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတြ႕ဖူးတဲ့ ဗေမာင္း လည္း စိတ္ပ်က္ရတာ အမွန္ပဲ။ ကိုယ္ေတြက ထည့္မတြက္ထားတဲ့ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ဆိုေတာ္ေသး။ ကိုယ္ေတြ အားကိုးမိတဲ့ ပါတီကဆိုေတာ့ ပိုစိတ္ညစ္ရေကာ။ ေအာ္ . . . ျဖစ္ရေလျခင္း မမဝင္းေပါ့ေလ။

အခုလည္း မစိုးရိမ္ေတာ္မူလင့္ ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ားအဲလို ဦးေႏွာက္ေလခိုေနေသာ အမတ္ေတြ လာပါဦးမယ္။ တတ္ႏိုင္သေလာက္သာ ထိန္းၾကပါေလ။
အခုေတာ့ ကိုယ့္အမတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ေတာ္ မူၾကပါပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ား..။
တိုက္ၾကည့္မယ့္ အေျဖလား။ ဗေမာင္းကေတာ့ အဲဒီေမးခြန္းေတြ မေျဖတတ္ေသးလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရဲေသးပါ။
အခုေတာ့ သူရဲေကာင္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုရင္း ေမးခြန္းေလးေတြလည္း ထုတ္ၾကည့္ရေအာင္ပါဗ်ား။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။