ကနဦး ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ လက္မွတ္ထိုး၊ ေျမျပင္လုပ္ငန္း စမည့္အခ်ိန္ မသိေသး

0
360

ထားဝယ္စီမံကိန္း တစ္ခုလုံး စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းျဖစ္ သည့္ကနဦး စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ လက္ မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကနဦး စီမံကိန္းအတြက္ လ်ာထားဧရိယာ ၂၇ ကီလိုမီတာ ပတ္ လည္ရွိၿပီး ထိုင္း – ျမန္မာႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္၊ ကနဦး စက္မႈ ဇုန္၊ ယာယီလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ ႐ုံ၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

“ေျမျပင္လုပ္ငန္း စမယ့္အခ်ိန္ကိုေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး”ဟု ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဟံစိန္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္စီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ရန္ ျမန္မာ-ထိုင္း- ဂ်ပန္သုံးႏိုင္ငံကအႀကိဳနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (Memorandum of Intent (MoI)) ကိုၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ လက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကနဦး စီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။