ေ႐ႊေပးေက်း႐ြာတြင္ လမုေတာ ဥယ်ာဥ္ ထူေထာင္မည္

0
421

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊေပးေက်း႐ြာတြင္ လမုေတာဥယ်ာဥ္ ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ေဒါက္တာစီစီလွဘူးထံမွ သိရသည္။
ယင္း လမုေတာဥယ်ာဥ္ကို ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအေျခစိုက္ World view International Foundation (WIF) ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းထူေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥယ်ာဥ္ ထူေထာင္ရန္ ၂၃၆.၇ ဧက လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ေဒါက္တာ စီစီလွဘူးက ေျပာသည္။
စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ပါက ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ အတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ဟု WIF က ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ WIF မွ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လမုေတာမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သိပၸံ ^ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္မည့္ သေဘၤာမ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထြေထြ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။