ၿမိတ္တြင္ ေဒသႏၲရ လူမႈအေျခအေန စစ္တမ္းေကာက္

0
478

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသႏၲရ လူမႈအေျခအေနအတြက္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွစၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန႐ုံး တာဝန္ရွိ သူထံမွ သိရသည္။

ေက်း႐ြာသုံး႐ြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ သုံးရပ္ကြက္တို႔တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ သြားမည္ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ၊ ကန္ေခါင္းႏွင့္ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ေက်း ႐ြာမ်ားမွာ ေတာင္ရွည္၊ ကလြင္၊ စႏၵ ဝတ္ေက်း႐ြာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ ဂ႐ုျပဳ ေဒသႏၲရ လူမႈေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္၏ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း႐ုံးမွ သိရသည္။
တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ လုံးတြင္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသြား မည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ သုံးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ သုံး႐ြာႏႈန္းျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသြားမည္ဟု စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးမွ သိရသည္။

စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ စီမံကိန္း႐ုံး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္း စသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ ^ ေက်း အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“မိသားစုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမားေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိ လဲဆိုတာ ေမးျမန္းတာပါ၊ ဘာအတြက္ ေမးသလဲဆိုတာက အတိအက် မသိပါဘူး” ဟု ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမမွ ဦးဆန္းလြင္က ေျပာသည္။

ယင္း စစ္တမ္းမွ ရရွိလာမည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ သူမ်ား၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးမွ သိရသည္။