မြန္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ထိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတင္သြင္းသူ တစ္ဦးသာရွိ

0
568

မြန္ျပည္နယ္တြင္ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ေန႔ထိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းသူတစ္ဦးသာရွိ ေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွစကာ တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ တြင္တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ပအိုဝ္းတိုင္း ရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသာ စာရင္းတင္သြင္းထားသည္။ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း တင္သြင္းရန္အတြက္ ပါတီအခ်ိဳ႕က အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီအမ်ား စုမွာဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရသိ ရသည္။

” ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေနာက္ဆုံး မစိစစ္ရေသးဘူး၊ တနသၤာရီတိုင္းမွာေတာ့ ေ႐ြးထားၿပီးၿပီ” ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုးကေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကို ပါတီအားလုံးက အျခားသူ မ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ ႏိုင္မႏိုင္ၾကည့္ရန္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး လ်ိဳ႕ဝွက္ထားခ်င္ၾက သည္ဟု ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၃၁ ေနရာဝင္ၿပိဳင္မည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၅ ဦး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ ၉ ဦးႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ ၁၇ ဦးအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ကို ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကမူ လႊတ္ ေတာ္အသီးသီးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၄ ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရ အတြက္သာ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မည္သူက မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္မည္သည့္ မဲဆႏၵ နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ကို အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ထို႔အတူမြန္ျပည္နယ္တြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အင္အားႀကီးပါတီ မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီတို႔ကလည္း ၎တို႔ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္းကို ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆုံးထား ႐ုပ္ သိမ္းႏိုင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။