တနသၤာရီတြင္ မြန္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မရ

0
445

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မြန္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရေၾကာင္း တိုင္းေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ မြန္တိုင္းရင္း သား ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တို႔ထံ တိုင္းအတြင္း မြန္လူဦးေရစာရင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု မြန္လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕က တင္ျပခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းၾကား ခ်က္ အရ မြန္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း တိုင္းေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးထိန္လင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

” ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လ.၀.က ရဲ႕အေၾကာင္း ၾကားခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လူဦး ေရဆိုလို႔ တိုင္းအတြင္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။ မြန္က လူဦးေရ မျပည့္မီဘူးလို႔ အေၾကာင္းၾကားလာတယ္” ဟု ဦးထိန္ လင္းဦးက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသို႔ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းတြင္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ တိုင္းအတြင္းရွိ မြန္လူဦးေရစာရင္းမွာ ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည္ဟု ပါရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

” လ.၀.က ကေန သူတို႔ဆီမွာရွိေန တဲ့ စာရင္းအေဟာင္း အတိုင္းကိုဘဲ ထုတ္ျပန္ထားတယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္း မြန္လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕မွ မိေငြေလးက ေဝဖန္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း မြန္လူဦး ေရစာရင္းကို မည္သည့္စာရင္းကိုမၽွ အေျခမခံဘဲ ေက်း႐ြာမ်ားအထိ အခ်က္ အလက္စုေဆာင္းစာရင္း ျပဳစုခဲ့သည္ဟု မိေငြေလးက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္ စုရရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွအပ တိုင္းရင္းသား ဦးေရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၀ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ပါက တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလၽွင္ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ဦးေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိ သည္။
သို႔ျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ရွိသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးလၽွင္ လူဦးေရ ၅၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ စဥ္က မြန္လူဦးေရ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကသည့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မြန္လူဦးေရ ၅၇၀၀၀ မျပည့္ဟုဆိုကာ မြန္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စား လွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု မြန္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုခဲ့ဖူး သည္။