မြန္တြင္ တပ္မေတာ္သားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မိသားစု မဲစာရင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရ

0
428

အၾကမ္းဖ်င္း ေကာက္ထားသည့္ စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ သားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မိသားစု မဲစာရင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရ သည္။

မြန္တြင္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ ၁၄ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မိသားစုမ်ား၏ အေျခခံမဲ စာရင္းေပါင္းလိုက္ပါက ၁၄ သိန္းခြဲ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္း လင္းထက္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေကာ္မရွင္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ မိသားစုမ်ား၏ အေျခခံမဲစာရင္းမ်ား ျပဳစုေနၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေနာက္ ဆက္တြဲ မဲစာရင္း ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္ စြက္မႈ ကို ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သထုံခ႐ိုင္တို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ မွားယြင္းမႈ ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ေလၽွာက္သူ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပုံစံ (၄) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။