ကေလးအေတြး ေတြးမိေသာ လူႀကီးတို႔ အေရး

0
633

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မၾကာ ေသးမီက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳသတ္ မွတ္လိုက္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားစာရင္း ကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွတဆင့္ လက္ခံ ရရွိပါသည္။ ထူးျခားတိုက္ဆိုင္စြာပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၂ ခုကို နယ္ေျမ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ တနသၤာရီတိုင္း အပါအဝင္ အျခား ေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕ တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ သည္။

ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ၁၂ နယ္စီ အခ်ိဳးက် သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လၽွင္ တစ္နယ္စီ၊ က်န္ႏွစ္နယ္ကို ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွတစ္နယ္စီ အပိုေဆာင္းယူခဲ့သည္။
တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ ခ႐ိုင္ ၃ ခုရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ထား ဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔သာ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ စီရွိၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွာ ေကာ့ေသာင္း ႏွင့္ ဘုတ္ျပင္းဟု ၂ ၿမိဳ႕နယ္သာရွိေသာ ေၾကာင့္ဟု သာမန္အားျဖင့္ နားလည္မိပါ သည္။ သဘာ၀လည္း က်ပါသည္။ သည္အတိုင္းလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ပါသည္။

ယခုအခါ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ကို မူလ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္ သတ္မွတ္ထားရာမွ ၁ နယ္သာ သတ္မွတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုေနေသာ ၁ နယ္ကို ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သို႔ အပိုေဆာင္း သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္း ေျပာရလၽွင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၄ နယ္သာ ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္က ၆ နယ္ ရရွိၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ကား ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။
တာဝန္ရွိသူတို႔၏ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မွာ လူဦးေရစာရင္းအရ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ဟုတ္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မခိုင္လုံဘဲေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မဲဆႏၵနယ္သတ္ မွတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေကာ္မ ရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုပင္ ျပင္ဆင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ စာေရးသူသည္လည္း အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကေလးဆန္ေသာ အေတြးမ်ား ေတြးမိပါသည္။
ႀကိဳတင္ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ စာေရးသူသည္ စာရင္းဇယားကိန္းဂဏန္း မ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္သူ မဟုတ္ပါ။ မဲဆႏၵနယ္ အပိုရရွိသြားေသာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္း မနာလိုစိတ္ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံႏွင့္ စဥ္းစားပါက သည္ကိစၥ မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး တိုင္း အေနႏွင့္လည္း ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာကို အထိအခိုက္ မရွိပါ။ အဆုံးအစြန္ေျပာရလၽွင္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ပင္ တစ္စုံတစ္ရာ မနစ္နာေၾကာင္း သိရွိ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထားဝယ္နယ္သား တစ္ဦးအေနျဖင့္ မခံ ခ်င္စိတ္ ျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလး အေတြးဟုဆိုပါလၽွင္ ေက်နပ္စြာ လက္ခံ ပါ မည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွားအယြင္း မ်ားလွသည္ဟု သတင္း ႀကီးေသာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ေထာက္ျပလိုရင္း မဟုတ္ဘဲ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္ ေထာင္စုေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္သည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကို မွတ္ေက်ာက္ တင္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ၅၁ သန္းခန္႔ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း မွာ ၂၉ သန္းခန္႔ဟု သိရွိရပါသည္။ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသးသူ (မဲေပးခြင့္ မရွိသူ) ၂၂ သန္းခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရစာရင္း မွာ (သန္းေခါင္ စာရင္းအရ) ၁၁၈၃၁၇ ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၁၀၈၂၂၁ ဦးျဖစ္ရာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ (မဲေပးခြင့္မရွိသူ) ၁၀၀၉၆ ဦး သာရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရစာရင္းမွာ (သန္းေခါင္စာရင္းအရ) ၁၄၆၉၆၄ ဦး ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူအေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း (လက္နက္ကိုင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ မပါေသး) မွာ ၉၄၀၁၇ဦး ျဖစ္၍ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသးသူ (မဲေပးခြင့္မရွိသူ) ၅၂၉၄၇ ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ စာရင္း မွာ (သန္းေခါင္စာရင္းအရ) ၁၇၁၇၅၃ ဦးဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း (လက္နက္ကိုင္တပ္ ရင္းတပ္ဖြဲ႕ မပါေသး)မွာ ၈၉၂၉၀ ဦးဟု သိရွိရျပန္ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသးသူ (မဲေပးခြင့္မရွိသူ) ၈၂၄၆၃ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားလြန္းေနသည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၏လူဦးေရသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ ထက္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၂၄၇၈၉ဦး ပိုမ်ားေနေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏စာရင္းအရ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ၏ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသည္ ထား ဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ထက္ ၄၇၂၇ဦး ပိုနည္းေနေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔အျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ရွိရင္းစြဲ လူဦးေရစာရင္း ထက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းက ပိုေန ေၾကာင္းကို အံ့ဩဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ ဥပမာ- ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ဆိပ္ ရပ္ကြက္၏လူဦးေရမွာ ၆၃၀၆ဦး ဟု ေဖာ္ျပၿပီး အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၆၅၇၅ဦးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိန္သစ္ ရပ္ကြက္၏ လူဦးေရမွာ ၆၇၆၃ဦး ဟုေဖာ္ ျပၿပီး အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွာ၇၆၆၉ဦး ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိ^မရွိ မသိႏိုင္ေသး ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္ မွတ္ရာတြင္ အေၾကာင္းျပေသာ လူဦးေရ စာရင္းဆိုသည္မွာ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းကို ဆိုလိုပါသလား။ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ဆိုလိုသည္လား မရွင္းပါ။ အကယ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံ သည္ဆိုပါက ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦး ေရသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ ထက္ ပိုမ်ားေနသည္ကို ၂၀၁၀တုန္းက မသိရွိပါသလား စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွ ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အစိုးရေရာ ျပည္သူပါ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ၿပီးေသာအခါ ၅၁ သန္း ခန္႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပန္ေတာ့ လည္း လက္ခံခဲ့ၾကရ ပါသည္။

ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ စာရင္း ေပ်ာက္သြားေသာ လူဦးေရမွာ ႏိုင္ငံငယ္ တစ္ခုစာရွိပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ့ေသာ စားရိတ္ မ်ား အေငြ႕ပ်ံသြားခဲ့ေပၿပီ။ ထားပါေတာ့ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ယူ ထားပါသည္ဆိုေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ကိုေတာ့ မေဝဖန္ရဲပါ။
ေဖာ္ျပပါ သန္းေခါင္စာရင္း၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေျခခ Hမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခမခံပါေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မဲစာရင္း၏ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္စာရင္းမွာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းထက္ နည္းေန ေၾကာင္းကို သိရွိပါလ်က္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ျပန္၍ အေျခခံ ပါသည္ဆိုပါ လၽွင္ ….။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သည္ ကၽြန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရလမ္းခရီးကိုသာ အသုံးျပဳရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီေရတပ္) မ်ားျခင္း၊ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ ပေဒသရာဇ္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ရွိေနျခင္းတို႔သည္ မဲဆႏၵနယ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ^မရွိသည္လည္း စဥ္းစားေတြးေတာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ တက္ႂကြလႈပ္ရွားၾကသူမ်ား အမွားအယြင္းမ်ားေသာ အေျခခံမဲစာရင္းကို အာ႐ုံစိုက္ေနၾကခ်ိန္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ပီအာရ္(ဏၽြ)စနစ္ႀကီး မက်င့္သုံးေတာ့ဟု ေၾကညာၿပီးအခ်ိန္၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းပုံ အေရးေဆြးေႏြး ျငင္းခုံေနၾကခ်ိန္တို႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ကစားကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္မိပါသည္။
အကယ္၍သာ ေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂ (သို႔) ရည္႐ြယ္ ခ်က္ တစုံတစ္ရာ ပါဝင္ခဲ့သည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ေတာ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါေသာ လူႀကီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း မ်ားစြာသံသယ ျဖစ္မိပါေၾကာင္း ကေလးအေတြးႏွင့္ ေတြးမိပါသည္။ À