မြန္တြင္ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ ေလၽွာက္ထားသူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

0
489

မြန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးတြင္ အေျခခံမဲ ဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မွားယြင္းေနသည့္ မဲစာရင္း မ်ားကို ျပင္ဆင္ ေလၽွာက္ထားသူ ၄၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရ သည္။


မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခန္႔မွန္း မဲစာရင္း ၁၄ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ မဲစာရင္း လာၾကည့္သူ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ပုံစံ ၃ ျဖင့္ ေလၽွာက္သူ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပုံစံ ၄ ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပုံစံ ၄-ဂ ျဖင့္ ေလၽွာက္ ထားသူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ျပည္ နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံ ဦးဟိဏ္း လင္းထက္က ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ ေန႔အထိ ၁၄ ရက္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတို႔တြင္ ကပ္ထားခဲ့သည္။
” ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲစာရင္းမွားယြင္း မႈက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိရွိေနတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးေအးမင္းဟန္က ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္းရွိ မဲစာရင္းအမွား မ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုေရစီအဖြဲ႕ အပါ အဝင္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူထားၿပီး ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပထားသည္။