တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳးဝိုင္း ထိန္းသိမ္းေရး ကန္ေဒၚလာ ၁၈ သိန္း သုံးမည္

0
557

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ သုံးခု၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳးဝိုင္း ထိန္းသိမ္းေရး ၄ ႏွစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သိန္းသုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းမွ ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည့္ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေဇာတိက စီမံကိန္းသုံးခုမွ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းခြဲ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳးဝိုင္း ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအတြင္း စီးပြား ျဖစ္(သို႔) ဝမ္းစာအတြက္ အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္နင့္ သစ္မဟုတ္ေသာ ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (သို႔)မိမိသုံးအတြက္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ ျခင္းတို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေတာ မီးေလာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ႏွင့္ အမာခံထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္း စီးပြားအျဖစ္ ငါးဖမ္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းတို႔ကို အပါအဝင္ လုပ္ငန္း ၁၇ ခု ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္း ေရး လုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိ ပညာေပး စည္း႐ုံးၿပီး ၫွိႏႈိင္း လုပ္ကိုင္ေန သည္ဟု ဦးသန္းႏိုင္က ဆိုသည္။
တနသၤာရီ သဘာ၀ ႀကိဳးဝိုင္း စီမံကိန္းသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ထားဝယ္ျမစ္၏ အေရွ႕ ဘက္ရွိကမ္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္အထိ ဧက ေလးသိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ဟု စီမံကိန္း အခ်က္အလက္အရ သိရသည္။