မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္

0
406

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)) သည္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ က်ိဳက္ထို၊ ဘီးလင္းႏွင့္ သထုံ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္မဟုတ္a ၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ တိုင္းရင္း သာ ပါတီမ်ားစုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုပါတီ (FUP) ပါတီက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကို  (AMDP) က ပံ့ပိုးကူညီ သြားမည္ဟု ပါတီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္ စိုးက ေျပာသည္။
” မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္လို႔ ကူညီတာ ပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ မြန္လူမ်ိဳး ဦးေရ အနည္းစုသာေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(AMDP) သည္ လာမည့္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး ေရျဖဴႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ ဝင္ၿပိဳင္သြားရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။
၎ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မြန္လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို  ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳ ေပးၿပီး  မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရမည္ဆိုပါက တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၌ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာလည္း ဝင္ၿပိဳင္သြား မည္ျဖစ္သည္။
မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ကာ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ ဆႏၵနယ္ ၄၅ ေနရာဝန္းက်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားရန္ ရွိသည္ဟု ပါတီထံမွ သိရသည္။
(AMDP)သည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၆ ေနရာ အေ႐ြးခံ ထားရသည္။