ယခုဘ႑ာ ေရးႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းဝင္ တံတား ၅ စင္း အၿပီးသတ္မည္

0
386

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္       အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ     စီမံကိန္းဝင္ သံကူကြန္ကရစ္ တံတား ၅ စင္းကို အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦး စီး႒ာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမႉး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ထားဝယ္ – ေရး လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ကလိန္ေအာင္တံတား၊ တံတားျဖဴႏွင့္ ေရျဖဴတံတား၊ ထားဝယ္ – ၿမိတ္ လမ္းမ ႀကီးေပၚရွိ ပေလာက္တံတားႏွင့္ ျပည္ျခား တံတားတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေရျဖဴႏွင့္ ပေလာက္တံတား ၉၀ ရာႏႈန္း၊ ကလိန္ေအာင္တံတားႏွင့္ ယင္းအနီးရွိ တံတားျဖဴမွာ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၇၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ျပည္ျခား တံတားမွာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီဟု အထက္ပါ ဌာနမွ ေျပာသည္။