လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ သတိျပဳသင့္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား

0
933

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေဖ့ဘြတ္ (ေခၚ) လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳျခင္း မိမိ၏ ဘ၀ ေနထိုင္မႈ ပုံစံမ်ားအား လွစ္ဟျပျခင္း၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ခ်စ္သူ၊ ဇနီးမယား စသည္တို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ျခင္း၊ ေဖ့(စ္)ဘြတ္မွ တစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးခင္ မင္ျခင္း၊ မိတ္ ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား ေခတ္စားလ်က္ ရွိသည္။


လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳၿပီး ႂကြားဝါ ေျပာဆိုျခင္း ႏွိမ့္ခ်ေတာင္းဆို ညည္းၫူ ျခင္းမ်ား၊ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာ၊ လၽွိဳ႕ဝွက္ အဓိပၸာယ္ရွိ စာသားမ်ား လူမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမွ စၿပီး မိမိ ခံစားခ်က္ အစုံအား ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတင္ ေနျခင္းျဖင့္ တစ္ခါ တစ္ရံ အသုံးျပဳသူတို႔၏ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေတာ့မည့္ အလားအလာမ်ားအား ႀကိဳတင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီ ေသာ လူတို႔၏ လူမႈမီဒီယာမ်ား အသုံး ျပဳၿပီး ေန႔စဥ္ ေရးသားေနၾက၊ ဓာတ္ပုံ ဗီဒီယိုမ်ား တင္ေနၾကသည့္အေပၚ က်န္း မာေရးဌာနတစ္ခုမွ စစ္တမ္းျပဳ ေကာက္ ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။

facebook-socail
အဆိုးျမင္ ဝါဒရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနသူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနမႈကို လူမႈ ကြန္ယက္တြင္ တင္ေသာ Status မ်ား အရ သိရွိႏိုင္သည္။ ခ်စ္သူအေၾကာင္း အေရးမ်ားသူမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးမႈ နည္းေနၿပီး မိမိႏွင့္ မိမိခ်စ္သူ အဆင္ေျပ ေနပါသည္ဟု လူသိရန္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကို အားေပးေနျခင္းသာ   ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ႏိုင္သည္။
ေဖ့ဘြတ္တြင္ မိမိ၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိမိ စားေသာ အစားအေသာက္ပုံစံမ်ား မိမိ ျပဳလုပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စသည္တို႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္တင္ေနသူမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ မိမိ အထင္ႀကီးစိတ္ ဝင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ မိမိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ လူအမ်ား၏ Like  လုပ္ျခင္း သတိျပဳ ျခင္း စသည္တို႔ ျဖင့္ ခြန္အားပို တက္ လာတတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။
တခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ ခ်က္မ်ား၊ ဥာဏ္သုံးရေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား တင္ေလ့ရွိၿပီး လူမႈကြန္ယက္မွ တဆင့္ တုံ႔ျပန္မႈကို အနည္းငယ္သာ ေမၽွာ္လင့္ၿပီး မိမိသိထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား မၽွေဝၿပီး လတ္ တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ခံစား ခ်က္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ေဖ့ဘြတ္မွ တဆင့္ ရယူၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။
ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီး ေက်နပ္မႈရွိသူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ သား သမီးမ်ား ႐ုပ္ပုံသာ တင္ေလ့ရွိၿပီး မၾကာ ခဏလည္း တင္ေလ့မရွိပါ။ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ တင္ျပျခင္းမွာ သားသမီးမ်ားအေၾကာင္း သာ အမ်ားဆုံး ပါဝင္သည္။ ထိုသူမ်ား မွာ ယုံၾကည္ထိုက္သူ၊ ဘ၀အား ေက်နပ္ မႈရွိသူ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေန ပုံမွန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိသူမ်ား မွာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္ေနေသာ Status  မ်ားအရ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ ဓာတ္ အလြန္အမင္း က်ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ သူ၏ အသက္အား သူကိုယ္တိုင္ အႏၲရာယ္ ျပဳေတာ့မည့္ အေျခအေန ရွိေနျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ ျပစ္မႈတစ္စုံတခု က်ဴးလြန္ ေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္ မွန္းဆႏိုင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ကယ္ဆယ္ တားဆီး ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။လူမႈကြန္ယက္ အသုံးျပဳၿပီး သူတ ပါး၏ စိတ္အေျခအေန ျပႆ        နာ   တစုံ တရာရွိေနမေန ခန္႔မွန္းႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိတင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား မွာလည္း တစ္ပါးသူတို႔အား မိမိ၏ဘ၀အေျခအေန၊ စိတ္အေျခအေန၊ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပုံစံမွစၿပီး မိမိ၏စီးပြား ေရး အေျခအေနကိုပါ ေဖာ္ျပေန တတ္ ေနတတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဖ့ဘြတ္အလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳျခင္း အခ်ိန္တိုင္း  ေဖ့ဘြတ္မွာ သာ အခ်ိန္ကုန္ေန ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ေပ။
ထို႔အျပင္ မိမိ မိတ္ဖြဲ႕မိ သူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ မရွိႏိုင္ ကိုပါ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ သည္။ မိမိ၏ လူမႈဘ၀အေပၚ အဆိုး တစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ ခ်င့္ခ်ိန္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ေဖ့ဘြတ္မွ တဆင့္လူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ကို သိႏိုင္သျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အသုံးျပဳေန သည့္ မိမိ၏ သားသမီး၊ တူ၊ တူမ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စိတ္အေျခ အေနကို  အစဥ္အကဲခတ္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူမႈဘ၀ အတုတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမႈ ကြန္ရက္ အလြန္အကၽြံသုံးျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ေလၽွာ႔ခ်လာႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ျပင္ပ လူမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ရမည္ျဖစ္သည္။
ေဖ့ဘြတ္အား လိုအပ္ခ်ိန္သာ အပ်င္းေျဖ အသုံးျပဳရန္၊ ဗဟုသုတ ရရန္သာ အသုံး ျပဳရန္ စသည္တို႔ျဖင့္ မိမိ မိသားစုဝင္မ်ားအား ထိန္းကြပ္ေပး သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသား တင္ျပအပ္ပါသည္။