ကုစားစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ သုံးပုံႏွစ္ ပုံေက်ာ္ ေအာင္ျမင္

0
506

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အ႒မတန္းႏွင့္ စတုတၳတန္းျပန္လည္ကု စားစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူဦး ေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။


တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲအျဖစ္ ပထမ ဆုံးအႀကိမ္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပန္ လည္ကုစားေျဖဆိုရမည့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၃၂၈ ဦးတြင္ ၁၆၆၀ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၁၂၇၀ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပန္လည္ ကုစားေျဖဆိုရမည့္ စတုတၳတန္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၇၁၁ ဦးတြင္ ၅၁၈၃ ဦး ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၃၇၈၈ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံး ထံမွ သိရသည္။
” ဒီကုစား စာေမးပြဲမွာ ႐ႈံးတဲ့သူ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ႐ႈံးတဲ့သူေတြက ေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ျပန္တက္ရမွာပါ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးၫႊန္ၾကား ေရးမႉး႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းရီက ေျပာသည္။
ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ကုစား စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတန္းေျဖဆိုသူေအာင္ျမင္သူကုစားေအာင္ျမင္သူစုစုေပါင္းရာႏႈန္း

၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ခ်က္
အတန္း ေျဖဆိုသူ ေအာင္ျမင္သူ ကုစားေအာင္ျမင္သူ စုစုေပါင္း ရာႏႈန္း
အ႒မတန္း ၁၅၉၈၂ ဦး ၁၃၂၆၆ ဦး ၁၂၇၀ ဦး ၁၄၅၃၆ ဦး ၉၃.၂၂
စတုတၳတန္း ၃၂၀၈၁ ဦး ၂၄၇၂၁ ဦး ၃၇၈၈ ဦး ၂၈၅၀၉ ဦး ၉၀.၆၆