ၿပိဳင္တူ ဆက္တြန္းၾကေရး

0
443

၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာတိုင္းအတြင္း ထားဝယ္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားရဖြယ္ရွိခဲ့သည္။
စာေပ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထားဝယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္  လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရသည္။

အဖြဲ႕အစည္း အမည္နာမ၊ လူပုဂၢိဳလ္ ကြဲျပားၾကေစကာမူအားလုံး၏ စိတ္သႏၲန္တြင္တူညီၾကသည္က ထားဝယ္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အတူ ထားဝယ္လူမ်ိဳး အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး ျဖစ္သည္။ မိမိသန္ရာက႑အလိုက္ ထားဝယ္ႏွင့္ဆိုင္သည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ကေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထားဝယ္သမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ထားဝယ္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအကျဖင့္ ထားဝယ္ အႏုပညာကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ ထားဝယ္႐ိုးရာမုန္႔မ်ားကို အခြင့္သင့္သည့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားတြင္ေဖာ္ထုတ္သည္။ ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား စုစည္းေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ထားဝယ္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို က်င္းပၿပီး ထားဝယ္ဂုဏ္ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသို႔က႑အသီးသီး၌ ထားဝယ္ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္သကဲ့ သို႔အားလုံး၏ စိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည့္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကပင္ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ၾကသည့္တူညီေသာဆႏၵတစ္ခုရွိသည္။ ထိုဆႏၵက ထားဝယ္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး အိပ္မက္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါမွာေတာ့ထိုအိပ္မက္ကအမွန္တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္။ ထားဝယ္စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား သင္ၾကားေရး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေျခခံသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ ျပဳစုေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ သင္႐ိုးျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ားကိုမူၾကမ္းအျဖစ္ျပဳစုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ ယခုေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္စတင္သင္ၾကားခြင့္ရေတာ့မည္ဟုသိရ သည္။
ထိုသို႔သင္ၾကားခြင့္ရျခင္းေၾကာင့္မ်ိဳးဆက္သစ္ထားဝယ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထားဝယ္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စာေပႏွင့္အႏုပညာမ်ားကို ထိစပ္နား လည္ခြင့္ရလာၿပီး မိမိေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ ခ်စ္ခင္တြယ္တာစိတ္တိုး ျမင့္လာမည္လည္းျဖစ္သည္။
ထိုအခ်က္သည္ပင္မိမိတို႔ေဒသအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီျပ႒ာန္းႏိုင္မည့္ သင္႐ိုးျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုံးစုံျပည့္စုံေအာင္ေတာ့အျပဳသေဘာ ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကေစခ်င္ပါသည္။
ထားဝယ္လူမ်ိဳး၊ ထားဝယ္စာေပယဥ္ေက်းမႈ ခိုင္မာစြာေပၚထြန္းေရးအတြက္ ၿပိဳင္တူညီတူဆက္အားထုတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။