မြန္တြင္ ေနရာေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ မဲစာရင္း ကပ္မည္

0
431

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး၏ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၂၆၈ ေနရာတြင္ ကပ္မည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။


မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၁၄ ရက္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတို႔တြင္ ကပ္ထားမည္ဟု သိရသည္။
” ေက်း႐ြာ အုပ္စု တစ္စုမွာ ၅ ႐ြာ ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ ၆ ႐ြာ ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ အုပ္စု႐ြာမွာ သြားကပ္လိုက္ရင္ တခ်ိဳ႕ ၅ မိုင္၊ ၁၀ မိုင္ ေလာက္မွာ ရွိတဲ့ ႐ြာေတြက လာမၾကည့္ႏိုင္ဘူး၊ အဲေတာ့ ႐ြာေလးေတြကို ခြဲၿပီးေတာ့ ကပ္တယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္း ကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က စတငျပဳစုခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးသြားၿပီသည္။
လက္ရွိတြင္ လိုအပ္သည့္ စိစစ္မႈ မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မဲစာရင္း စတင္ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈရွိပါက မပါသင့္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ မွားျခင္း၊ ပ်ယ္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ ပုံစံ ၃ မ်ိဳးျဖင့္ မဲစာရင္းအသစ္ ေလၽွာက္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဓိက ျဖစ္သည့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ မဲစာရင္းကို ရရွိရန္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိရန္ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္းေအးက မွတ္ခ်ကျပဳသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း ၁၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုၿပီးခ်ိန္ တြင္ ၁၄ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ထိရွိကာ ယင္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၁၆၀ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။
အေျခခံမဲ ဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ပုံစံႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးရွိ စာရင္းမ်ားေပၚ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
မဲစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု မ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔က ေမလ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ ၿပီး ဇြန္လ ၄ တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။