တနသၤာရီတိုင္း လူဦးေရ၏ ၇ ပုံ ၁ ပုံခန္႔ ျပည္ပ ေရာက္ေန

0
468

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး လူဦး ေရ၏ ၇ ပုံ ၁ ပုံခန္႔မွာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေမလ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္လုံး ကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မရလဒ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မရလဒ္ အစီရင္ခံစာအရ တိုင္း အတြင္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၄၀၈၄၀၁ ဦး (၁၄သိန္းေက်ာ္)တြင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ လူဦးေရ ၂၀၃၂၃၂ ဦး  ( ၂ သိန္းေက်ာ္) ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္ပ ေရာက္ေနသူမ်ားအနက္  အမ်ိဳးသမီးထက္ အမ်ိဳးသားက ပိုမ်ား ၿပီး အမ်ိဳးသားဦးေရ ၁၁၂၈၃၄               ဦး ( ၁သိန္းေက်ာ္)ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၉၀၃၉၈( ၉ ေသာင္းေက်ာ္) ရွိသည္။
တနသၤာရီတိုင္းမွ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၁၃၁၂၃၀ ဦးမွာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္မွျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္မွ ၄၅၆၀၈ ဦး၊ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္မွ ၂၆၃၈၃ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာအရ သိရရွိသည္။
တနသၤာရီတိုင္းမွ ျပည္ပ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အနက္ တစ္သိန္းကိုးေသာင္း နီးပါးမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း အထက္ပါ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ ေနၾကၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေျခာက္ရာ ေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ငါးရာ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ျပည္လုံး ကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မရလဒ္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနသူ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိကာ ျပည္ပ ေရာက္ရွိ ေနသူဦးေရ၏ ၇၀ ရာႏႈန္းမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။