တားျမစ္ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံ ဆက္လည္ခြင့္အတြက္ ကုမၸဏီႀကိဳးပမ္း

0
561

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေမာ္လ ၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ျမန္မာဆန္းေဇာ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီကတည္ေဆာက္ထား သည့္ခေနာက္စိမ္း သတၱဳသန္႔စင္စက္႐ုံ ဆက္လက္လည္ပတ္ခြင့္ရရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွသိရသည္။


စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္တို႔၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းကိုထိခိုက္ႏိုင္ သည္ဟု ဆိုကာေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ အတြင္း ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တားျမစ္ထားသည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။
သို႔ေသာ္ကုမၸဏီကမူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၿပီးသားျဖစ္သျဖင့္ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ မႈ ဇုန္ရွိျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အကယ္၍ စက္႐ုံေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္လာမည္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္လာမည္ဆိုပါက စက္႐ုံပိတ္သိမ္း ေပးသြားမည္ဟု ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ကုမၸဏီကကတိေပးထားခဲ့သည္။
ယင္းစက္႐ုံေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာကိုသုံးစြဲပါကကန္႔ကြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ရွိန္ကေျပာသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ုံ ၆ ႐ုံခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္ ျပည္နယ္သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။