ကံေပါက္ဂက္စ္ လၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဖိုးသီးခ်ိဳလုပ္ရန္ မေသခ်ာ

0
428

ေမလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ျဖဴး မည္ဟုဆိုသည္ ကံေပါက္ဂက္စ္ လၽွပ္ စစ္စက္႐ုံမွ ထြက္သည့္ လၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို ဖိုးသီးခ်ိဳလၽွပ္ စစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ရန္ မေသခ်ာေသးဟု ယင္း ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းထိန္ က ေျပာသည္။


လၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ အတိအက် မတြက္ခ်က္ရေသးျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို အျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ ပုံစံျဖစ္ေစလိုျခင္း၊ ၎ တို႔ ကုမၸဏီက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ရွင္းျပသည္။
ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ကို ကနဦး ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈအရ တစ္ယူနစ္ ၃၇ က်ပ္ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။PTC-E
” ျဖန္႔ျဖဴးေရးစရိတ္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုတာ သိသြားရင္ ဘယ္သူပဲ လုပ္လုပ္ ေလ” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ဆိုသည္။
လၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အခါ သာ မန္ လူထုအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ မသိႏိုင္သည့္ ခရီးအကြာ အေဝးေၾကာင့္ ယူနစ္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အခမဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ ယူနစ္မ်ားကိစၥႏွင့္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာမတူညီသည့္ ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း မီတာခ တသမတ္တည္း ေကာက္ခံရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
ၿမိဳ႕နယ္မီးလင္းေရးႏွင့္ ဖိုးသီးခ်ိဳ တို႔ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သုံးလ အတြင္း အျခားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္လို သူမ်ားရွိက လြဲေျပာင္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္မည့္သူမရွိက ၿမိဳ႕နယ္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဖိုးသီးခ်ိဳတို႔ ၫွိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မီးလင္းေရး အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ကံေပါက္ဂက္စ္ လၽွပ္စစ္ကို တယူနစ္ ၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္ၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသူ မ်ားက  က်ပ္ ၂၅၀ ကို တိုင္းေဒသ ႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီထံ ေပး သြင္းရမည္ျဖစ္ကာ က်ပ္ ၅၀ ကို ျဖန္႔ ျဖဴးသူက ရရွိမည္ဟု အထက္ပါ ႐ုံးမွ သိရသည္။
လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးသူရရွိမည့္ က်ပ္ ၅၀ မွ အခြန္အခ ၄ က်ပ္ႏွင့္ တစ္ ယူနစ္လၽွင္ ျဖန္႔ျဖဴးခ ၉ က်ပ္တို႔ကို လၽွပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ ဓာတ္အားတစ္ ယူနစ္တြင္ အသားတင္ ျဖန္႔ျဖဴးသူက ၃၇ က်ပ္ ရရွိမည္ဟု သိရသည္။                À