တန္ေအာင္ေနၿပီး ေျပာင္းပါ

0
430

အျငင္းပြားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အျမင္တစ္ခုရွိသည္။
စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ိဳ႕သူမ်ားက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္သာ ထိုက္တန္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ေဆြးေႏြးၫွိ ႏႈိင္း၍ မရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ေျပာဆို စည္း႐ုံး၍ မရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ ယင္း အျမင္မ်ိဳးကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ထုတ္ ေျပာတတ္ သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔႐ႈျမင္မႈကို လက္မခံသူမ်ားကမူ ထိုသို႔ အာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္သာ ထိုက္တန္သည္ဟု ေျပာရ ေအာင္အထိ ျဖစ္သြားျခင္းသည္ အာဏာ ရွင္စနစ္ေၾကာင့္ဟု ေျပာသည္။
ထိုသူတို႔၏ အျမင္အရဆိုလၽွင္ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း စီ၏ ျပဳမူေနထိုင္မႈ၊ ေျပာဆိုက်င့္ႀကံမႈ၊ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္သာ တန္ သည္ဟု မေျပာသင့္၊ အာဏာရွင္စနစ္ ေၾကာင့္ဟု တုန္႔ျပန္သည္။
ယင္းသို႔ အျငင္းပြားဖြယ္အျမင္မ်ား ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္းျဖင့္ တန္ေအာင္ ေနျခင္းဟူသည့္ အယူအဆ တစ္ရပ္ ေခါင္းထဲ ေရာက္လာသည္။
မိမိလက္ခံရရွိသည့္ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ ထိုက္တန္ေအာင္ေနျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေအာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ခုမွာ မိမိရလိုသည့္ တစ္စုံတစ္ခု အတြက္ ထိုက္တန္ေအာင္ေနျခင္း။ ယင္းမွာမူ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ဥပမာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သုံး ေနသည့္အတြက္ ယင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနစဥ္တြင္ပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။
စာေရးသူ၏ ဆရာတစ္ဦးကမူ ” တန္ေအာင္ေန” ဟု ေျပာသည္။ နားဝင္ မခ်ိဳဘဲ၊ အနည္းငယ္ထန္သည္ဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း ေစတနာအႏွစ္အသား အျပည့္ ႏွင့္ သတိေပးသည့္ စကား ျဖစ္သည္။
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားေရာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္ ရမည့္သူမ်ားပါ သတိထား က်င့္သုံးသင့္သည့္ အေကာက္အယူ ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကဳံေတြ႕ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ျဖစ္ေစ တန္ေအာင္ မေန သူမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ ယင္း အေကာက္အယူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလး အနက္ ျပန္သုံးသပ္မိသည္။
ယင္းသို႔ ျပန္သုံးသပ္မိတိုင္း လြန္ ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က နားေထာင္ ခဲ့ရသည့္ ေရဒီယို ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ခုတြင္ ေျပာသြားသည့္ စကားတစ္ခြန္းကို ျပန္ ျပန္ အမွတ္ရသည္။ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ ပစ္ျခင္း၊ အေပါ့သြားျခင္းႏွင့္ ကြမ္းေသြး ေထြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္။
ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးက အစိုးရအေန ျဖင့္ လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ေျမာင္းမ်ား စသည္တို႔ကို စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ပစ္သူမ်ား အမႈိက္ မပစ္ရက္ ေအာင္၊ အေပါ့ မသြားရက္ေအာင္၊ ကြမ္း ေသြး မေထြးရက္ေအာင္ လုပ္ရန္လိုသည္ ဟု ေျပာသည္။
သူ႕သုံးသပ္ခ်က္က စိမ္းလဲ့ျပန္႔ ျပဴးေနသည့္ ျမက္ခင္းမ်ားေပၚ၊ သန္႔ရွင္း ေသသပ္သည့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ၊ လမ္း မေပၚ ကြမ္းေသြးကို လြယ္လင့္တကူ ေထြးမည္ မဟုတ္။ ယင္းသို႔ လုပ္ျခင္းျဖင့္ အထက္ပါ ျပႆ နာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရမ်ား၏ ျပည္သူ႕ေရးရာ ဝန္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ ခုကို သူက ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုပုဂၢိဳလ္၏ သုံးသပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး အေျဖရွာမည္ဆိုပါက အခမဲ့ ^ အခေပး အိမ္သာမ်ား ေနရာအႏွံ အလုံအေလာက္ ရွိေနျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္း မဲ့ အေပါ့သြားသည့္ ျပႆ နာကို ေျဖရွင္း ႏိုင္သည္။
ပန္းၿခံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၿခံဝင္းမ်ား တြင္ျဖစ္ေစ ျမက္ခင္းမ်ား စိမ္းစို ျပန္႔ျပဴး ေနေအာင္ လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေသြးေထြးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္း ေစႏိုင္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္ရွည္ သည္းခံရမည္မွာ အိမ္သာမ်ား စည္စည္ေဝေဝ လုပ္ထား ေပးပါလ်က္ နံေဘး ေျမကြက္လပ္တြင္ အေပါ့သြားတတ္သူမ်ား ရွိေနဦးမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ အျခား အေရးအရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္စဥ္၊ လုပ္ဆဲႏွင့္ လုပ္ၿပီး ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ျပႆ နာမ်ားကို ႀကဳံရမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ ႀကဳံရမည္မွာ ပုံမွန္အေန အထားသာျဖစ္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း စသျဖင့္ သက္ ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အေျခအေနအလိုက္ ႀကိဳးစားၾကရင္းျဖင့္သာ မိမိျဖစ္ေစခ်င္ သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အေတြးသည္ မိမိက စတင္ ေျပာင္းလဲရမည္ဟူသည့္ အယူကို လက္ခံၿပီး စေျပာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥတြင္ ျဖစ္ ေစ၊ လူမႈစီးပြား ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ယင္းႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ေတြးေနသူမ်ား ရွိေနသည္။
” ကြမ္းေသြးေတြ စည္းကမ္းမဲ့ ေထြး ေနၾကတာပဲကြာ။ ပလက္ေဖာင္း သန္႔ သန္႔ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ မတန္ဘူး”
” အမႈိက္ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ ေနတာပဲ။ ေျမာင္းတူးလည္း မထူးဘူး”
” စာၾကည့္တိုက္ထဲ စာအုပ္ေတြ အလစ္သုတ္တယ္။ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ မတန္ဘူး”
ယင္းကဲ့သို႔ အေတြးမ်ိဳး အေျပာမ်ိဳး ကို တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥ လုပ္သူမ်ားက ဆင္ေျခေပးခ်င္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေတြး ၾက ေျပာၾကမည္။
လူမႈစီးပြား ဘ၀မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားကမူ ေျခကုန္ လက္ပန္းက်ခ်ိန္၊ ေနာက္ျပန္ လွည့္ေျပးခ်င္ စိတ္ေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ေသာ အေျပာမ်ိဳး ေျပာလာမည္ ျဖစ္သည္။
တန္ေအာင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႏွစ္ခ်ဴပ္ အေျဖရွာသည့္အခါ အေျပာင္း အလဲတစ္ခု ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ရွင္သန္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ကိစၥ အတြက္ တန္ေအာင္ေနျခင္းေရာ၊ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေနျခင္းပါ အေရးႀကီးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။
ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ထိုက္တန္ေအာင္ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ ဘ၀ေနထိုင္ မႈကို ဒီမိုကေရစီရရ မရရ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ဒီမိုကေရစီ ကို လိုလားသူမ်ားသည္လည္း ဒီမိုက ေရစီဆန္သည့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ရွိရမည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမို ေဆးဖက္ဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ သူမ်ား အာဏာရွင္ ဆန္ေန၍ မျဖစ္။
ကိုယ္က်င့္တရားအေၾကာင္း ေဟာေျပာေနၿပီး ကိုယ္တိုင္ အက်င့္ပ်က္ ေန၍ မျဖစ္။
သတင္း မီဒီယာဌာနမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိ၍ မျဖစ္။
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေျပာင္းခ်င္သူ ေရာ အက်ိဳးခံစားလိုသူပါ မိမိတို႔ လိုခ်င္ သည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္အညီ တန္ေအာင္ ေနၿပီး ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔မွသာ အေျပာင္းအလဲကို လက္ ဆုပ္လက္ကိုင္ အလ်င္အျမန္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ မည္။
အရွည္သျဖင့္လည္း တည္တံ့မည္ ျဖစ္သည္။