အတာေရ ေလာင္းဖို႔လိုသည္

0
522

မၾကာမီအတာသႀကၤန္ကာလေရာက္ေတာ့မည္။ ႏွစ္ေဟာင္းကိုထားၿပီး ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳလင့္ရမည္။
နံရံေပၚတြင္ျပကၡဒိန္ အေဟာင္းကိုျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျပကၡဒိန္အသစ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲရေတာ့မည္။

အတာေရေလာင္းပက္ၾကေတာ့မည္။ ယင္းသို႔ေလာင္းပက္သည္ကို ႏွစ္ေဟာင္းက အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အတာေရေလာင္း ေဆးေၾကာသကဲ့သို႔ပင္ညစ္ႏြမ္းပုပ္ေဆြးေနသည့္အယူအဆမ်ား အစြဲမ်ား အက်င့္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲေဆးေၾကာရန္လိုေပသည္။ ယင္းအတြက္အတာေရေလာင္းသူမ်ားရွိရန္လိုသည္။

အျခားသူမ်ားက လာေလာင္းရန္လိုသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္မိမိေမးခြန္းထုတ္ ျပန္ဆန္းစစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရေလာင္းရန္လည္း လိုသည္။
လာဘ္ေပး လာဘ္ယူသူမ်ားကို အတာေရေလာင္းကာ ေဆးေၾကာရမည္။ ျမင္ျမင္သမၽွအဆိုးျမင္သူမ်ား၊ မိမိယူထား သည့္ရာထူးႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္း မပီသသူမ်ားအတြက္ စသျဖင့္မ်ားေျမာင္လွသည့္ က႑နယ္ပယ္အလိုက္ေျပာင္းလဲရမည့္ အတာေရ ေလာင္းသူလိုသည္။
ဤေနရာတြင္ အျခားသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသူ မ်ား၏ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေတာင္းဆိုမႈ၊ အႀကဳံျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အတာေရေလာင္းရန္လိုသည္။
ေနာက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အတာေရေလာင္းသူမွာ လူတိုင္းကိုယ္စီ ျဖစ္သည္။

လူတိုင္းသည္ ႏွစ္စဥ္မိမိ၏ စိတ္ကိုအတာေရေလာင္းရန္လိုေပသည္။ မိမိ၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊မိမိ၏ ေျခလွမ္းမ်ား၏ အမွားအမွန္အေကာင္းအဆိုး အက်ိဳးအျပစ္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးေၾကာရန္အတြက္ကိုယ္တိုင္အတာေရေလာင္းရန္လိုအပ္ေပသည္။ ယင္းသို႔သူကကိုယ့္ေလာင္း၊ ကိုယ္ကသူ႕ေလာင္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္လည္း အတာေရေလာင္းပါမွ လာမည့္ႏွစ္သစ္သည္ေကာင္းေသာေျပာင္းျခင္းမ်ား ျဖင့္ဖူးသစ္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။