ကမ္းေျခေတြကို ဒီအတိုင္းပစ္ထားမွာလား

0
433

ထားဝယ္ကိုလာသည့္ ခရီးသြားတိုင္းနီးပါး ေမာင္းမကန္ကို ေရာက္ၾကသည္။ ေမာင္းမကန္ကိုေရာက္သည့္ ခရီးသြားအေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခသည္လွပီး သဘာ၀အေနအထားအတိုင္း ရွိဆဲဟု ေထာမနာ ျပဳၾကသည္။

တဆက္တည္းတြင္ပင္ ကမ္းေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပီးလည္း မၾကာခဏ အေဝဖန္ခံရသည္။ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္လည္း အမိႈက္ျပသနာသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနအထိ ယင္းကို ေျဖရွင္းမည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရေသးေပ။
ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ကမ္းေျခႏွင့္ မည္မွ်ေဝးသည့္ေနရာတြင္သာ ခြင့္ျပဳမည္။ လိင္အသားေပး လုပ္ငန္းကို ဦးတည္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္မလာေစရန္ မည္သည့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္မ်ိဳးကို မည္သို႔ ခြင့္ျပဳမည္။ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ကို မည္သို႔ ထားမည္။ ကမ္းေျခဟိုတယ္မ်ားကို မည္သို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မည္ စသျဖင့္ စနစ္တက် အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ ေနပီျဖစ္သည္၊

သို႕မဟုတ္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႂကြားလုံးမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေရာက္လာၾကသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖစ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းတြင္ ကမ္းေျခေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ေလာက္ေလာက္လားလား စနစ္တက် ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ကမ္းေျခကို မေတ႔ြရေပ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ဘုရားေစတီ ပုထိုးမ်ားထက္ ကမ္းေျခမ်ားကို လူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားသည္။ ထို႕အတူပင္ ကမ္းေျခမ်ားသည္ ေဒသအတြက္ ဝင္ေငြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကမ္းေျခမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ ဌာနမ်ား ပူးေပါင္းကာ ျဖစ္ေစ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေနပီ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရာဂါကၽြမ္းမွ ေဆးကုရသကဲ့သို႔ျဖစ္ပီး ေဒသအတြက္ေရာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ပါ နစ္နာဆုံးရႈံးရမည္ျဖစ္သည္။