ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းဖို႔လိုသလား

0
467

ခုတစ္ေလာ လ.၀.က ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္မ်ားေနၾကသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစရန္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အသက္၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာႀကီးက မၾကာမီ လာေတာ့မည္ မဟုတ္လား။

မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လ.၀.က ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆး စီစစ္ရာတြင္ ဘဝင္မက်စရာကိစၥတစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။အျခားမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထား သူမ်ားသည္မိမိတို႔ ေနထိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း စသည္တို႔အျပင္ ေထာက္ခံ စာထဲ၌ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စာသားမ်ား ထည့္သြင္း၍ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ တံဆိပ္ထု လက္မွတ္ထိုးေထာက္ခံေပးသည့္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေထာက္ခံစာမ်ားပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေစလိုသည့္သေဘာသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚအဆိုးျမင္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေပသည္။ လူမိုက္ကို မ ေပါင္းသင္းၾကရန္၊ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ ဆုံးမသည့္ ကဗ်ာအလကၤာစာသားမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မပတ္သက္ၾကရန္ ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္သတိေပးသည္ႏွင့္ လည္းတူေနပါသည္။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ေထာက္ခံစာတစ္ခုရဖို႔အေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း၊ မေလ့လာမပတ္သက္ဘဲေနရမလိုျဖစ္ေနသည္။

တခါတရံ တစ္ေနရာရာတြင္အလုပ္ေလၽွာက္ရန္၊ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္ စသည့္ ကိစၥတစ္ခုခုအတြက ္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳးပါသည့္ ေထာက္ခံစာကို ယူ ရေလ့ရွိသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဟု ဆိုရာ၌ယေန႔ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္လား၊ အတိုက္ခံပါတီျဖစ္သည့္ NLDပါတီႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္လား။ တစညပါတီ၊ NDF ပါတီ၊ မြန္ပါတီ၊ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ စသည္တို႔ႏွင့္ကင္းရွင္းရမည္လား။ တိတိက်က်ေဖၚျပထားသည္ကိုေတာ့ မေတြ႕ရပါ။

ေထာက္ခံစာအရ အက်င့္စာရိတၱ၊႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေရးသြင္းၾကၿပီး အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မကင္းရွင္းခဲ့ပါက မွတ္ပုံတင္လုပ္၍ မရေတာ့သလိုလို၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး၍ မရေတာ့သလိုလို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚ လူဆိုးဂိုဏ္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ သတ္မွတ္ေနၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ေလ့လာ စူးစမ္းမႈ မရွိေအာင္ တားျမစ္

ထားသကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ရာက္ေစပါသည္။ထိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာပါ စာသားသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က NLD ပါတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပတ္သက္မႈ မရွိေစရန္ သြယ္ဝိုက္၍ တားျမစ္သည့္အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

ယင္းကို ယေန႔ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီေခတ္အထိ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ဘဲေထာက္ခံ စာေရးသူမ်ား အက်င့္ ပါပုံရေလသည္။ (ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမ်ားတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံေတြ႕ရပါသည္)

ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က ဆိုလၽွင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ပညာသင္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသားသစ္ တစ္ဦးကိုသက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာယူေစသျဖင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမွာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာကို အေျပးအလႊားႀကိဳးစား ေနရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ေက်ာင္းသားခမ်ာ ထိုေထာက္ခံစာပါမွ ေက်ာင္းတက္ ခြင့္ရမည္ဟူ၏။ ဤသည္မွာလည္း ေက်ာင္းစာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမေရာယွက္ ေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာ မထိခိုက္ေစရန္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကိုခ်က္ႀကိဳး ျဖတ္ခြဲထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည္ကို အေတာ္စိုးရိမ္ပ ုံရေလသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရပါမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုသည္မွာလည္း အဆိုးအေကာင္း ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိ၍ မ်က္စိမွိတ္ လႊတ္ထား၍ မရေသး။ ယင္းကို ယေန႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အာဏာရသည္၊ မရသည္ထက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ျပည္သူ႕အတြက္ အမွန္တကယ္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္က ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ယေန႔ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚအၿမဲတမ္း ေလ့လာစူးစမ္း ေနရပါသည္။ မိမိတို႔ေပးလိုက္သည့္ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကို မည္သည့္ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္က အမွန္တကယ ္အေလးထားၿပီး မည္သူက အလြဲသုံးစားျပဳၿပီး လုံး၀လွည့္ မၾကည့္ ဘဲ ျပည္သူလူထုကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ စသည္ျဖင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ပါတီမ်ား၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားက ို အျမမ ျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရပါသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကရာ၌လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူ အရည္အခ်င္းကိုေလ့လာ၍ မဲေပးၾကသည္။ ပါတီကိုယ္စားျပဳသူ၏အရည္အခ်င္းကို မတြက္ဆႏိုင္ပါက ထိုသူ ကိုယ္စားျပဳသည့္ပါတီ၏ အင္အား၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္၊ ပါတီ၏မူဝါဒ၊ ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စသည္တို႔ကို ေလ့လာ၍ ပါတီ အေပၚယုံၾကည္လ်က္ မဲဆႏၵျပဳၾက သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔၏ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကို မွန္ကန္သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ အၿမဲမျပတ္ ေလ့လာ ေနရမည္ျဖစ္၍ ေထာက္ခံစာပါ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ဆိုသည္က လက္ေတြ႕တြင္ လြယ္ကူသည့္ အရာေတာ့မဟုတ္။

တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္ ဇနီးသည္က အစိုးရ၀န္ထမ္းဆိုလ်င္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ စည္း႐ုံးေရးမႉးျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ သားတစ္ဦး၏ဖခင္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု ၏ပါတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေနႏိုင္သည္။တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ သာမန္အရပ္သား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မိသားစု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေဖလုပ္ သူကႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ထားလၽွင္ လည္းလင္ႏွင့္မယား၊ သားသမီးႏွင့္မိဘ တို႔စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရင္းက ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ ပါတီကိစၥ တို႔ကိုေမးၾကျမန္းၾက၊ ေဆြးေႏြးမိၾကမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရတစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပါဝင္ ပတ္သက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကိုေလ့လာမည္ဆိုလၽွင္ သာမာန္အားျဖင့္အေပၚယံေလ့လာ၍ ရႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ထိုပါတီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား အျမင္မ်ား၊ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ပါတီတစ္ခုခုသို႔ ပါတီဝင္အျဖစ္ ဝင္သင့္က ဝင္ေရာက္ ရလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကင္းရွင္းရန္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ားကိုအတိတ္တြင္ လုံး၀ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ႏိုင္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ယေန႔ဒီမိုကေရစီေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္၍ လူတိုင္းႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါ ဝင္စားၾကလ်က္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူမ်ား အထက္ေအာက္ အထိန္းအေထျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လုံး၀ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနၾကမည္ဆိုၾကပါစို႔။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးသည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားႏိုင္မည္နည္း ။ အနည္း ဆံးု တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ မလြဲမေသြႀကဳံရ ပါလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္းျပည္သူတို႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေလ့လာမႈ၊ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈ အထိန္းအကြပ္ မရွိသျဖင့္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကပါလိမ့္ မည္။လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾက၍ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ၾကၿပီး ပ်က္ခ်င္သလိုပ်က္ ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုံး၌ ျပည္သူတို႔ လိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံး၊ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တစ္ခုလုံးပ်က္စီးရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္းစစ္လိုက္လၽွင္ ေထာက္ခံစာမ်ားတြင္ပါတတ္ေသာ ထိုႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း စာသားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖ်က္ဆီးမည့္ အေရးအသား အသုံးအႏႈန္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္သားျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေစ၊ ေဈးသည္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊မဲေပးခြင့္ရွိေသာ လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ခြင့္၊ စူးစမ္းခြင့္၊ေလ့လာခြင့္၊ ေမးျမန္းခြင့္အၿမဲရွိ ေနရပါမည္။ အၿမဲျပဳေနရပါမည္။ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ – ဥပမာ ကြန္ပ်ဴတာပညာဘာသာရပ္ကို ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ သင္ယူခြင့္ ရွိသည္မဟုတ္။ ျပင္ပတြင္လည္း သင္ယူခြင့္ထားရွိသည္။ ေဆးပညာရပ္ကိုလည္းေဆးေက်ာင္းတက္မွ သင္ယူခြင့္ရွိသည္မဟုတ္။ နီးစပ္ရာအျပင္ ေလာကတြင္လည္း သင္ယူေနၾကသည္။ ထို႔အတူႏိုင္ငံေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ ေလ့လာသင္ ယူခြင့္ရွိသည္မဟုတ္။ ျပင္ပတြင္လည္း လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေလ့လာဆည္းပူး သင္ယူခြင့္ရွိရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ မ်က္ကန္းမ်ားမျဖစ္ၾကေစရန္ ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္ေပၚႏွင့္စင္ျမင့္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွန္သမၽွကို ေမးျမန္းစူးစမ္း၊ ေလ့လာ၍ပတ္သက္ သင့္သေလာက္ ပတ္သက္ေနရလိမ့္မည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနၾကရန္မွာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆရန္သာရွိ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ယူဆမိပါ သည္။အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းခံရသူျဖစ္ပါက လာမည့္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမတ္ေလာင္း မ်ားကိုမဲဆႏၵျပဳရာ၌ မိမိ တို႔၏ မ်က္စိကိုမွိတ္၊နားကိုပိတ္၊ အသိဥာဏ္က ေဘးခ်ိတ္လ်က္ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကိုမဲပုံးထဲသို႔ လက္ေနာက္ျပန္ ထည့္ခိုင္းသည္ႏွင့္ တူေနမည္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။