ၿမိတ္ပုဂၢလိက ေက်ာင္း တရုတ္သာသာ သင္ၾကားရန္ စီစဥ္

0
872

ၿမိတ္ခရိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျမင္းမိုရ္ပုဂၢလိကပညာသင္ေက်ာင္းမွ လာမည့္စာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
တရုတ္ ဘာသာ အား ထပ္ေဆာင္း ဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားသြားရန္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ယင္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

မူႀကိဳတန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိ ဘာသာစကား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို
သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ တတိယတန္း အေရာက္တြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကားမည္ဆုိပါက
သီးျခားသင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးတင္ေမာင္ခ်ိဳ ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ဘာသာ အခမဲ့သင္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး
ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ဘာသာကုိ သင္ၾကားရန္ ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သေဘာတူဆႏၵ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမည္ ဆိုပါက
သင္ၾကားေပး သြားမည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

တရုတ္ ဘာသာစကားကို ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားမည္ဆိုပါက လက္ရိွ မူႀကိဳ၊
မူလတန္း ေက်ာင္းလခ တစ္လေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္အျပင္ ထပ္ေဆာင္းေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္
တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းေက်ာင္းမွ သိရသည္။

ဘာသာစကားတစ္ခုကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အေျခခံက်က်သင္ၾကားထားမည္ဆိုပါက
အတန္းႀကီးလာပါက သင္ယူရန္ လြယ္ကူသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္ၾကားရန္
သေဘာတူေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းသုိ႔  အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊
ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္ေန မူလတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ မူလတန္းအထက္ဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္
တရုတ္ဘာသာစကား သင္ၾကားရန္ဆႏၵရိွေသာ ျပင္ပ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
တစ္လကိုေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္
သင္ၾကားေပးသြားမည္ဟု ယင္းေက်ာင္းမွ သိရသည္။

ျမင္းမိုရ္ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ မူႀကိဳမွ
ေလးတန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၇၆ ဦးကိုဆရာဆရာမ ၆၀ ဦးျဖင့္
ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္ဟု ယင္းေက်ာင္းမွ သိရသည္။

ၿမိတ္တြင္ ျမင္းမိုရ္ႏွင့္ ကန္စြန္းအင္း ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္အထက္ေက်ာင္း
ႏွစ္ေက်ာင္းရိွသည္။