ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းကုိ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ

0
543

ဟိႏၵား သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြား ဆံုးရံႈး
ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းရန္ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေျမာင္းၿပိဳေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားဟာ ယေန႔ နံနက္ ၈
နာရီမွ ေန႔လယ္ တစ္နာရီ အခ်ိန္အထိ ေက်းရြာမွ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းကို ျဖတ္သန္းၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

Myaung Byo  (2)
ဓာတ္ပုံ – DDA

၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ထုိင္း သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီ ျမန္မာ ပြန္ပီပက္မွ
စြန္႔ပစ္ေသာ ေျမစာမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံမ်ား မွီခုိ အားထားေနရေသာ
သဘာ၀ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးလာရုံ သာမက မိုးရာသီတြင္ စြန္႕ပစ္ေျမဇာ မ်ား
ရြာထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာ သျဖင့္ ရြာ အေနအထား၊ ေနထိုင္မွဳ ႏွင္႔
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ထိခုိက္လာရေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕ (DDA) က ထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္က ေခ်ာင္း၏အနက္ မွာ ေပ ၃၀၊ အက်ယ္ ေပ ၁၀၀ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေခ်ာင္းသည္ ရြာထက္ပင္ပို၍ ျမင္႕တက္လာေနသည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရြာ၏ အခ်ိန္အေန မွာ အဆိုးအရြားဆုံး အေျခအေန ႏွင္႕ ရင္ ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ထို သတၱဳမိုင္းေၾကာင္႔ အိမ္ေပါင္း ၂၁ အိမ္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ နစ္ႏွာဆုံး႐ံဳႈးမႈအတြက္ ကုမၸဏီ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ေပးမည္ဟု ရြာသားမ်ား ထံ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက
လက္မခံဘဲျငင္းဆုိထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆုိသည္။

ေဒသခံ ရြာသားေတြက ရြာကို ေနာက္ထပ္ မထိုခုိက္ရန္၊ ေခ်ာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းသိ္မ္းရန္၊ နစ္နာမႈ ကို တန္ရာတန္ေၾကး ေလ်ာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ မွ လိုက္ေလ်ာ ေပး ျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ အစုိးရ၏ အမွတ္ ၂ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းကုိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားက တရားစြဲဆုိထားသည္။

ယေန႔ ဆႏၵျပပြဲသုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကို ထား၀ယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၀န္းရံခဲ့သည္။