ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကုိ NLD မွ ရပ္ဆုိင္း

0
489

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ အရန္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္မွ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD က သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

url
Photo – DVB

 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ မလိုက္နာျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ဦးေဆာင္ေနသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိပညာေရး ေကာ္မတီအားလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီးျခားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) ၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္အေနႏွင့္ NNER ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ေနစဥ္ ရပ္နားထားေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျပန္စေရး အစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္။