ေအာက္ေဈးျဖင့္ ေပးမည္ေလာ

0
601

ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဖြံၿဖိဳးေရးအမည္ခံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက အစဥ္သျဖင့္ ေအာက္ေဈးျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ကို တစ္တိုင္းျပည္လုံး အသိျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေအာက္ေဈးျဖင့္ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္အေပၚလည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္မွာ ေဈးသည္မွအစ ပညာရွင္ အဆုံးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ နစ္နာမႈမျဖစ္ေစရန္ ယင္းစီမံကိန္း ေဒသႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစဥ္တစိုက္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ မျဖစ္သင့္သည့္၊ လူထု မလိုလားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါက မျဖစ္လာဖို႔၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားရဖို႔ ကိုယ္စားျပဳ ေတာင္းဆိုၾက၊ ေတာင္းဆိုတတ္ေစရန္ အသိပညာေပးၾကသည္။

ႏိုင္ငံအဝန္း အျခားစီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထားဝယ္စီမံကိန္းဧရိယာတြင္လည္း ယင္းသို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလၽွာက္ ထိုက္သင့္သည့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၾကသည္ကိုသာ အစဥ္တစ္စိုက္ေတြ႕လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္း ထားဝယ္စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု သိရသည္။

ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး စီမံကိန္းျဖစ္လွ်င္ၿပီးေရာဟူသည့္သေဘာျဖင့္ စီမံကိန္းကို အျမန္လာပါဟု လက္ယပ္ေခၚသည္ဟု ယူဆရမည္။ ေရာင္းလိုအား ဝယ္လိုအား သေဘာႏွင့္ ေျပာလၽွင္ ယင္းေထာက္ခံ ဆႏၵျပျခင္းသည္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္ဘက္သို႔ ဦးတည္ရန္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါေနသည္ကို မျပေသာ္လည္း ျမင္၊ မေျပာေသာ္လည္း ၾကားေနရသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည္မွာ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစတနာသည္ မည္မွ် ကိုယ္က်ိဳးစြန္းထင္းမႈ ကင္းသနည္းဟူသည္ကို ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မစဥ္းစား မသုံးသပ္ဘဲ ေကာင္းမည္ထင္သည္ဟူသည့္ အေတြးတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္မည္ဆိုပါက မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေအာက္ေဈးျဖင့္ ထိုးေကၽြးလိုက္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည္မွာ ေအာက္ေဈးႏွင့္ ေပးမည္ေလာ။ ထိုက္သင့္သည့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေတာင္းဆိုမည္ေလာ ဟူသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားက ေအာက္ေဈးႏွင့္ ေပးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ထပ္ဆင့္ၿပီး ေအာက္ေဈးျဖင့္ မေပးရန္ လိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ

ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅