ဒီစာရင္းရွင္းေပးပါ

0
779

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္ မိုးလုံေလလုံ အားကစား႐ုံ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးရွိ က်ား/မ ကာယဗလ အားကစားသမားမ်ား အတြက္ ကိုယ္ကာယႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံတစ္ခုကို တိုင္းမွဴး သီဟသူရစစ္ေမာင္လက္ထက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါအားကစား႐ုံႀကီး ၌ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ မိုးလုံေလလုံ အေလးမ႐ုံဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ျပင္ပပုဂၢလိက အား ကစားခန္းမမ်ားကဲ့သို႔ ဝင္ေၾကးႏွင့္ လစဥ္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို လစဥ္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံ ေပမယ့္ ေငြစားရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသလို ယခင္ႏွစ္ ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ေကာက္ခံခဲ့ ေသာ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၃၀၀၀က်ပ္ ကို လည္း ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါ။ ထိုအျပင္ အား ကစားကို စိတ္ဝင္တစားလိုက္စားၾက ေသာ လူငယ္မ်ားထံမွ ဝင္ေၾကးလစဥ္ ေၾကးကို ၃ လစာ တစ္ေပါင္းတည္း ေကာက္ခံ ခဲ့ၾကသလို လစဥ္ေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ဟူ၍ ပညတ္ထားပါသည္။

၎အျပင္ အသင္းဝင္ကဒ္တိုင္း၌ အသင္းဝင္ နံပါတ္ ေရးသြင္းထားျခင္း မရွိေပ။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္က အား ကစားက႑ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ တင္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႐ြက္ပုန္းသီးအားကစား သမားမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည့္အစား အစိုးရပိုင္

အားကစား႐ုံကို မိမိပိုင္ အားကစား ႐ုံတစ္ခုလို သေဘာထားၿပီး ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားရွာေဖြေနျခင္းမွာ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သလို ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ အားကစားမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါကိစၥအား သက္ဆိုင္ရာမွ စုံးစမ္းစစ္ေဆး၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပး ပါရန္ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာက႑မွ တဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အမွန္တရားကိုလိုလားသူမ်ား