သြတ္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း

0
639

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ Brain Wash လုပ္ျခင္းႏွင့္ Educate (အသိပညာေပးျခင္း) လုပ္ျခင္း ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခုန္ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕က Brain Wash လုပ္ျခင္းသည္ Educate လုပ္နည္း တစ္မ်ိဳးဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ခ်ိဳ႕ကလက္မခံ။

Brain Wash လုပ္ျခင္းသည္   ျမင္းလွည္းေမာင္းသည့္   ျမင္းကဲ့သို႔   ေဘးဘီမျမင္ရေအာင္မ်က္စိႏွစ္ဘက္ကိုကာထားၿပီး ျမင္ေစခ်င္သေလာက္ကိုသာျမင္ေစ သိေစခ်င္းျဖစ္သည္။

အသိပညာေပးျခင္းမွာ ယင္းသို႔မဟုတ္။ ျမင္ေစခ်င္သေလာက္ကိုသာ ျမင္ေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ။ ျမင္ႏိုင္သေလာက္ျမင္ခြင့္၊ ေလ့လာခြင့္သင္ၾကားခြင့္ ေတြးေတာခြင့္ရေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

Brain Wash လုပ္ျခင္းကိုသြတ္သြင္းျခင္းဟု နားလည္သည္။ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မသိမသာျဖင့္ သတိလက္လြတ္လုပ္မိတတ္ၾကသည္။

ဘာမွမရွိသည့္ခြက္အတြင္း ေရေလာင္းထည့္သည့္အခါေရခြက္ျဖစ္လာသည္။ လက္ဖက္ရည္ထည့္သည့္အခါလက္ဖက္ရည္ခြက္ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳရည္ထည့္သည့္အခါအခ်ိဳရည္ခြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အသိပညာေပးမႈမ်ားသည္သြတ္သြင္းျခင္းသို႔ ယိမ္းမသြားရန္လိုသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ယင္းအခ်က္ကိုသတိထား ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေပးျခင္းႏွင့္သြတ္သြင္းျခင္းကိုမကြဲျပားပါက အသိပညာေပးသည္ဟု လြဲမွားစြာထင္ၿပီး သြတ္သြင္းမိေနၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ား ပဋိပကၡမ်ားကိုဖန္တီးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေပးျခင္းသည္ အမွားအမွန္ကိုကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ပညာေပးသူကဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊  ၂၀၁၅)