ၿမိတ္ေသနတ္ပစ္အသင္း စဖြဲ႕

0
545

ၿမိတ္၌ ၿမိတ္လူငယ္ေသနတ္ပစ္အားကစားအသင္း (ယာယီ) အား စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း အားကစားအသင္း၏ တာ၀န္ခံတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ၿမိတ္လူငယ္ေသနတ္ပစ္အားကစားအသင္း (ယာယီ) ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔၊ ခရိုင္အဆင္႔၊ တိုင္းအဆင္႔ႏွင္႔ ႏိုင္ငံအဆင္႔ အထိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြန္းေစေရး ရည္ရြယ္၍  ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသနတ္ပစ္အားကစားကြင္း တာ၀န္ခံ ဦးထိန္လင္းက ရွင္းျပသည္။

DSC_0048

အဆိုပါ ၿမိတ္လူငယ္ေသနတ္ ပစ္အားကစားကြင္း သင္တန္းအား ျမန္မာႏိုင္ ငံေသနတ္ပစ္အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲသံုး ေလေသနတ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေ သနတ္ပစ္ အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းတာ၀န္ခံ တစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိတ္လူငယ္ေသနတ္ပစ္ အားကစားကလပ္အသင္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား
မည္သူမဆို အသင္း၀င္ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းတက္မည္႔သင္တန္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေသနတ္ပစ္အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းတာ၀န္ခံက ေျပာသည္။

ၿမိတ္လူငယ္ေသနတ္ပစ္အားကစားအသင္း(ယာယီ)အား ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရံုး (MFD) Public Co .,Ltd မွ
ပံ႔ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးထိန္လင္းက ေျပာသည္။