စာျဖင့္ မွတ္တမ္းမတင္က ဘာသာစကားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မည္

0
440

အေျပာသက္သက္သာ အသုံးျပဳၿပီး စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဘာသာစကားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

The Wall Street Journal ပါေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကုိးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ သုံးစြဲေနေသာ ဘာသာစကားေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိ လာမည့္ ၂၁၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဘာသာစကား ၆၀၀ ခန္႔သာ က်န္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ ထုိကဲ့သို႔ အေျပာသက္သက္ စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ စကားအမ်ားအျပားရွိၿပီး ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ (ဘိတ္) ႏွင့္ ဆလုံတုိ႔မွာ လူေထာင္ခ်ီမွ သိန္းခ်ီအထိ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ေနဆဲ စကားမ်ားျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စကားကုိ တနသၤာရီတုိင္းအတြင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း စာမရွိသျဖင့္ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိထားသည္။