ဝန္ထမ္းေတြလစာတိုုးသင့္မသင့္

0
1225

လူထုုစစ္တမ္း လုုပ္စရာမလိုပါဘူး၊ဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုုးသင့္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ထိတိုုးသင့္လဲဆိုုရင္ စားဝတ္ေနေရး မေၾကာင့္ၾကရဘဲ ျပည္သူဝန္ကိုု ဂုုဏ္သိကၡါရိွရိွ မိ္မိကြ်မ္းက်င္ရာလိမၼာရာနဲ႔ မိမိတာဝန္ကိုု အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏိုုင္လိုု႔ မိမိကိုုယ္တိုုင္ တန္ဘိုုးထားေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏိုုင္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္တဲ့အထိ လစာကိုုတိုုးျမင္ွ႕ ေပးသင့္ပါတယ္။

How-to-Handle-Salary-Conversations-with-Confidence

 

ဒါမွ အရည္ခ်င္းရိွတဲ့ဝန္ထမ္းေတြကိုု ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္မွာ ျဖစ္သလိုု ေရရွည္မွာ လူေကာင္း သူေကာင္းေတြကို စုုေဆာင္းႏိုုင္မွာေျဖစ္တယ္။ ဒီမိုုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုု တစ္တပ္တစ္အား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္မဲ့ ဗ်ဴရိုုကေရစီယႏၱရား ဖြင့္ျဖိဳးေရးကိုုေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ ဘိုု႔ မျဖစ္မေနဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုုးရမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုု႔မဟုုတ္ရင္ ေျပးစရာေျမမရွိလိုု႔ ခိုုကပ္ေနတဲ့ ေဝေလေလ အလုုပ္မျဖစ္တဲ့ ဝန္ထမ္းဖ်ဥ္းေတြရယ္၊ မိမိရာထူး၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေတြ နဲ႕ကိုုယ္က်ဳိးရွာဝန္ထမ္းပ်က္ေတြ ခိုုေအာင္းေနတဲ့ အစိုုးရယႏၱရားၾကီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

လက္ရိွဝန္ထမ္းအင္အားဟာ တစ္သန္းမိုု႔လိုု႔ လူဦးေရရဲ့ ၂% ပဲ ရိွျပီး သူတိုု႔လစာတိုုးလိုု႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဝယ္လိုုအားတက္လာမွာစုုစုုေပါင္းရဲ့ ၁၀%ထက္မပိုုႏိုုင္ဘူးလိုု႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။(ဝန္ထမ္းမိသားစုုေတြ အေျခခံစားကုန္ ဆန္ ဝယ္ယူစားသုံးမႈပုုံစံနဲ ႔ႏႈန္းထားကမေျပာင္းလဲဘဲ စားသုုံးဆီနဲ႕ သားငါးစားသုုံးမႈသာ ပိုုမိုုလာမွာျဖစ္ျပီး ေရႊဝယ္ယူစုုေဆာင္းမႈ မ်ားျပားလာေအာင္ေလာက္လဲ လစာတိုုးတက္ပိုုလ်ံမႈမရိွဘူးဆိုုတဲ့ ယူဆခ်က္ေပၚမွာအေျခခံ ခန္႔မွန္းပါတယ္၊ Econometric စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားက ျပီးခဲ့ကာလမ်ားက လစာတိုုးခဲ့စဥ္တုုံးက အေျခခံစားကုုန္ေတြရဲ့ Consumer Price Index စားသုုံးမႈေစ်းဆႏႈန္းေတြေျပာင္းလဲမႈကိုု လစာတုုိးတက္မႈေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိးနဲ႔ Regression analysis လုုပ္လိုု႔ဆက္စပ္မႈပုုံစံ ကိုုမွန္းဆတြက္ခ်က္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ပိုုျပီးနီးနီးစပ္စပ္သိႏိုုင္ပါလိမ့္မယ္) ဒီအတြက္ေၾကာင့္ေတာ့ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းမတက္ႏိုုင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလစာတိုုးေရးကိုု ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

၁။ ဝန္ထမ္းလစာကိုု သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အေျခအေနထိတိုုးျမ င္ွ႔ဘိုု႔ကိုု တစ္ရိွန္ထိုုး မတိုုးျမင္ွ႔ဘဲ တစ္ေျဖးေျဖးတိုုးျမ ွင့္သြားတဲ့ပုုံစံနဲ႔လုုပ္သင့္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ရဲ့ Per Capita GDP တစ္ဦးခ်င္း အမ်ဳိးသားထုုတ္ကုုန္ တန္ဘိုုးတိုုးတက္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တြက္ခ်က္တိုုးျမ ွင့္ေပးသင့္ပါတယ္။

အေပါစား ႏုိင္ငံေရးသမားေတြလုုပ္သလိုု ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာလိုု႔မဲဆြယ္စည္းရုုံးမႈ အတြက္ရည္စူးၿပီးလုုပ္တာမ်ဳိး ေရွာင္က်င္ရမယ္။ ဒီအတြက္ အစိုးရ က တိက်တဲ့လစာတိုုးျမ ွင့္ေရး မူဝါဒ နဲ႔လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းကိုု ျမင္သာထင္သာေအာင္ လူထုုကိုုခ်ျပထားရမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Road Map ကိုု GDP ၊ Budget Deficit ဘဏၰာေရးလိုုေငြျပမႈရာခိုုင္ႏႈန္း၊ နဲ႔ Consumer Price Index (CPI) အေပၚမွာခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေရးဆြဲတင္ျပထားရမယ္။ အစိုုးရက အခြန္ေငြတိုုးတက္ရတာနဲ႔အမွ် ဝန္ထမ္းေတြလစာတိုုးမွာေပါ့ ဆိုုၿပီးေခြ်းသိပ္ထားလိုု႔မရပါဘူး။

၂။ ေလာေလာဆယ္ လစာတိုုးျခင္းကိုု ပုုဂၢလိက ကဏၰက ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ညိ ႈႏိႈင္းျပီး တစ္ေျပးညီတိုုးျမ ွင့္ဘိုု႔ ပထမအဆင့္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ အစိုုးရလစာပိုုတိုုးလိုု႔ ကုုမၺဏီေတြက အျပိဳင္အဆိုုင္လစာ လိုုက္တိုုးရရင္ ေတာ့ ဝယ္လိုုအားဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာျမင့္တက္လာျပီး ကုုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ ႏိုုင္လိုု႔ဘယ္သူမွ အက်ဳိးရိွမွာ မဟုုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္း ကုုမၸဏီအမ်ားစု ရဲ့ဝန္ထမ္းလစာႏႈန္းဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ သိပ္ျပီးျမင့္မားမေနပါဘူး

၃။ လစာ တိုုးျမ ွင့္ျခင္းဟာ အေျခခံေန႔စားလုုပ္ခ တိုုးျမ ွင့္ျခင္းနဲ႕ timing အခ်ိန္ကြာျခားျပီးလုုပ္သင့္တယ္။ minimum wage အေျခခံလခႏႈန္းတိုုးျမ ွင့္ျခင္းဟာ ေက်းလက္စိုုက္ပ်ဳိးကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈ နဲ႔ အေျခခံလူထုုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္း ေတြမွာကုုန္က်စရိတ္တိုုးျမင္ွ႔လာမွာမိုု႔ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးအတိုုင္းအတာနဲ႕ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ေစမွာျဖစ္တယ္။ ဝန္ထမ္းလစာတိုးတာေရာ အေျခခံလုုပ္ခတိုုးတာေရာ တျပိဳင္နက္ လုုပ္္မိရင္ေတာ့ ၾကိမ္းေသေပါက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မွာျဖစ္တယ္။

အေျခခံလုုပ္ခသတ္မွတ္တာဟာ ျမိဳ႕ျပအေျခခံ ဆင္းရဲသား ေတြကိုု တိုုက္ရိုုက္အက်ဳိးရိွေစမွာျဖစ္လိုု႔ အရင္ဆုုံးဦးစားေပးလုုပ္သင့္ပါတယ္။

၄။ ဝန္ထမ္းလစာတိုုးျမင္ွ႔တဲ့ အတြက္ အထိုုက္အေလ်ာက္တိုုးလာမဲ့ဝယ္လိုုအား ဟာ ဘယ္မွာလဲဆိုုတာတြက္ခ်က္ဘိုု႔လိုုပါမယ္။ စားသုုံးကုုန္ပစၥည္းေတြပိုုဝယ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုုတ္ ျပည္ပကသြင္းတဲ့ လူသုုံးကုုန္ပစၥည္းေတြပိုုဝယ္မွာလား ဆိုုတာတြက္ခ်က္ဘိုု႔လိုုမယ္။ မရိွမျဖစ္လိုုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုု ဝယ္လိုုအားတက္လာေသာလည္း ထုုတ္လုုပ္မႈကလဲအျပည့္အဝ မျဖည့္ဆီးေပးႏိုုင္ေသးရင္ ၾကိမ္းေသေပါက္ေစ်းတက္ကုုန္မယ္။ ထုုတ္လုုပ္သူေတြအက်ဳိးရိွႏိုုင္ေပမဲ့ စားသုုံးသူေတြဝန္ပိလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းထုုတ္လုုပ္သူေတြအက်ဳိးရိွျပီး စားသုုံးသူအမ်ားျပည္သူေတြဝန္မပိေအာင္ အေျခခံစားကုုန္နဲ႔ စက္မႈလက္မႈထုုတ္လုုပ္မႈအတြက္ အစိုုးရက ၾကားဝင္ထိန္းသိမ္းေပးဘိုု႔ အရန္ေငြေၾကး ၃ ဘီလ်ံ ေဒၚလာေလာက္ေဆာင္ထားဖုိ႔လိုုမယ္။ (လူတစ္ဦး ၂၀ ေဒၚလာဘိုုးေလာက္ ပိုုျပီး ကုုန္က်စရိတ္ တက္လာတယ္လိုု႔ယူဆျပီး အနဲဆုုံးကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈ ၂ရာသီစာေလာက္ က်ားကန္ေပးရမယ္လိုု႔ခန္႔မွန္းပါတယ္)။

ကံေကာင္းေနတဲ့အခ်က္က ကမၻာမွာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းေတြက်ေနတာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းသူေတြက ေစ်းမခ်ေသးေတာ့ ေစ်းခ်ေအာင္ အစိုုးရက ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မႈနည္း နဲ႔တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ဘိုု႔လိုုပါတယ္။ ဒါဆိုုရင္ လူနည္းစုုက ေလာင္စာဆီေစ်းကြက္ကိုု လက္ဝါးၾကီးအုုပ္ထားသလားဆိုုတာဆန္းစစ္ျပီး လိုုအပ္သလိုုေဆာင္ရြက္ဘိုု႔လိုုပါတယ္။ ၾကဳံလိုု႔ေျပာရရင္ ႏိုုင္ငံတကာေမွာင္ခိုုေစ်းကြက္က အရည္အေသြးညံတဲ့ ဓာတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ဆီေတြ တရားမဝယ္ခိုုးသြင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးေနတာကိုုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏိွမ္နင္းဘိုု႔လိုုပါတယ္။

၅။ အစိုုးရယႏၱရားဟာ ဆိုုရွယ္လစ္စနစ္ကိုု အေမြဆက္ခံတာျဖစ္လိုု႔ ေခါင္းၾကီးဖင္ေသးျဖစ္ေနပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ပိရမစ္ ေျပာင္းျပန္လွန္ထားသလိုု top heavy ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာမရိွသင့္ေတာ့တဲ့ ဌာနဆိုုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရႈံးျပေနတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေဖာင္းပြေနပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုုးရရဲ့ကုုန္က်စရိတ္ကိုု မလိုုအပ္ဘဲ ပိုုမိုုကုုန္က်ေစပါတယ္။ အစိုုးရဌာနေတြကိုု ျပန္ျပီးက်စ္က်စ္လစ္လစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုုင္ရင္ ဝန္ထမ္းလစာတိုုးလိုု႔ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ေဖာင္းပြတာကိုု အလိုုက္အထိုုက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္မွာျဖစ္တယ္။ အျဖဳန္းထက္အသုုံးကိုု စီစစ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ အစိုုးရက ဗ်ဴယိုုကေရစီယႏၱရားကို က်စ္လစ္ေအာင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေနရာမွာ ေျခမမေကာင္းရင္ေျခမ၊ လက္ညိ ႈးမေကာင္းရင္လက္ညိ ႈးျဖတ္ရဲတဲ့သတိၱေတာ့ အစိုုးရမွာရိွဖုိ႔လိုုပါတယ္။ အစိုုးရဌာနနဲ႔ စီးပြားေရးအဖြဲ႕စည္းေတြကိုု (က) အစိုုးရယႏၱရား လည္ပတ္ႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ အမွန္တကယ္မရွိမျဖစ္လိုုအပ္မႈ (ခ) လက္ရွိေငြေရးေၾကးေရးလည္ပတ္မႈ နဲ႔ဘဏၰေရးလိုုအပ္ခ်က္ ဝန္ထုုတ္ဝန္ပိုးဖိစီးေနမႈ (ဂ) လက္ရိွတာဝန္ ယူထားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္း ကိုု ပုုဂၢလိကကဏၰ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕စည္း နဲ႔ ျပည္သူမ်ားကိုုယ္တိုုင္ အစားထိုုးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းရိွမရွိ (ဃ) ေရရွည္ အမွီအခိုုကင္းကင္းနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုုင္စြမ္းအလားအလာ အစရွိတဲ့ Criteria အေျခခံအခ်က္ေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ျပန္လည္စီစစ္သုုံးသပ္ျပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းမႈကိုုျပဳသင့္ပါတယ္။ စစ္တပ္အတြင္းေနရာလပ္ဖန္တီးၿပီး၊ ရာထူးတိုုးတက္ခန္႔ထားေရးမက္လုုံး ႏွင့္ တပ္တြင္းတည္ျငိမ္ေရး ကိုု အေျချပဳတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အေရႊ႕အေျပာင္း ေတြကိုု ငါ့တပည္ေတြေကာင္းစားေရး၊ မတည့္တဲ့သူ ေခ်ာင္ထိုုးထားေရး စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳေနတာေတြကိုု ရပ္တန္းကရပ္သင့္ပါတယ္။ တပ္တြင္းေရာ၊အစိုုးရဌာနေတြ ကိုု ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ က်ဳိးစားရင္၊က်ဳိးစားသလိုု ဘဝတက္လမ္း ဘယ္ေလာက္ထိမွန္းလိုု႔ရတယ္၊ ဘာေတြမွန္းလိုု႔မရဘူးဆိုုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားမွ အဲ့ဒီအဖြဲ႕စည္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား မွန္ကန္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုု ေလ႔က်င္ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝစြာနဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ကိုု စြမ္းစြမ္းတမန္ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ကိုု ပင္မအေျချပဳဦးစားေပး ျပီး က်န္တဲ့ဌာနေတြကိုု ထမင္းေႁကြးကြ်န္ခံ ရုုံသာသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈလုုပ္ရုုံမွ်နဲ႔ေတာ့ ျပည္သူ႕အခြန္ဘဏၰာမျဖဳန္းတီးသင့္ပါဘူး။

၆။ အဂတိတိုုက္ဖ်က္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္မလုုပ္ဘဲနဲ႕လည္း ဝန္ထမ္းလစာမတိုုးသင့္ပါဘူး၊ လစာလဲတိုုး၊ လပ္ေပးလပ္ယူပေပ်ာက္ေရးကိုုလည္း တစ္ျပိဳင္နက္ အစီအမံျပဳလုုပ္ရပါမယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္မွာျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါဝင္လာဘိုု႔ တရားေရးကဏၰေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္လာဘိုု႔ပါ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ဘိုု႔လိုုပါမယ္။ ဒီေန႔စားေသာက္ဆိုုင္ေတြမွာ ေသာက္စားမူးယစ္ေနတာေတြ၊ ကုုန္တိုုက္ေတြမွာ တန္ဘိုုးၾကီးလူ႕အသုုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြဝယ္ယူေနတာေတြ၊ ရုုပ္စြအဆုုံး ျမိဳ႕ေသးေသးက အေပါင္ခံေရႊဆိုုင္ေလးေတြမွာ လက္ဝတ္ရတနာေရႊစုုေနတာေတြကိုု ၾကည့္ရင္ ျပည္သူဝန္ထမ္းေတြ နဲ႔သူတိုု႔ရဲ့ မိသားစုုဝင္ေတြ ပါဝင္ေနတာကိုု ေတြ႕ရမွာပါ။ ပုုံမွန္လစာနဲ႕ စားဘိုု႔ေတာင္မေလာက္တာ ဒီလိုုသုံးျဖဳန္းေနႏိုုင္တာဟာ မတရားဝင္ေငြရေပါက္ရလမ္းရွိလိုု႔ဘဲ ဆိုုတာေယဘူယ်သုုံးသပ္လိုု႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ ဝန္ထမ္းလစာတိုုးေပးခ်င္ရင္ အဂတိလိုုက္စားေရး ကိုုတိုုက္ဖ်က္ဘိုု႔ အစိုုးရတာဝန္ရိွသူေတြေကာ ဝန္ထမ္းေတြက ပါစြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးပမ္းဘိုု႔လိုုပါတယ္။ ဒီလိုုုုလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မတရားဝင္ေငြ ေငြမဲေတြနဲ႕ဝယ္လိုုအား အတုုေတြဖန္တီးေနတာေတြကိုုတားဆီးျပီး ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ျပီး အစိုုးရဌာနအတြင္းမွာလဲ တရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ဘိုု႔ level playing field ျပင္ညီကြင္းဖန္တီးႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ လပ္ရသူနဲ႕ လပ္မရသူၾကား ကြာဟခ်က္ၾကီးမားမႈကိုုေလ်ာ့ခ်ျပီးဝန္ထမ္းေတြစိတ္ဓာတ္ပ်က္ပ်ားမႈကိုု ထိန္းသိမ္းႏိုုင္ျပီး အထက္လူၾကီးကိုု ရတဲ့လပ္ေငြနဲ႔လပ္ထိုုးကန္ေတာ့မွ ရာထူးတိုုးအဆင္ေျပတယ္ဆိုုတဲ့ အေလ့အထကိုု တိုုက္ဖ်က္ႏိုုင္မွာျဖစ္တယ္။

၇။ တိုုးလာတဲ့လစာနဲ႔အညီ ဝန္ထမ္းေတြျပည္သူ႔ဝန္ေက်ေက်ျပြန္ျပြန္ ထမ္းရြက္ႏိုုင္ဘိုု႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရမွာလဲျဖစ္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈရလဒ္ကိုု လည္း တိုုင္းတာႏိုုင္တဲ့ အညႊန္းကိန္းေတြ ျပဌာန္းျပီး target ရည္မွန္းလ်ာထားခ်က္ခ်မွတ္ရပါမယ္။ တခါက စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ ေျပာတာေလး ဒီေနရာမွာ ျပန္ရည္ညႊန္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဆရာက အစိုုးရကဝန္ထမ္းေတြ ကိုု လစာေပးခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္၊ ဝန္ထမ္းေတြက လဲအလုုပ္လုုပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္၊ ဘဲစားဘဲေခ်ပါဘဲတဲ့။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ႔အခြန္ဘဏၰေငြနဲ႕ လစာတိုုးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ တန္ေအာင္ ဝန္ထမ္းေတြ ျပည့္သူဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းေတြ ေစတနာထဲ့ျပီးလုုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုု လုုပ္မလုုပ္ကိုုလဲ ေစာင့္ၾကည့္တည့္မတ္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရိွ ခ်ျပေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာလိုု တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုုေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ အင္အားအလြန္အကြ်ံသုုံးမိလိုု႔ ေဒသခံေတြအသက္ဆုုံးပါးခဲ့ရတဲ့ ကိစၥမွာ တာဝန္ယူ၊တာဝန္ခံမဲ့ အစား ေဒသခံေတြ ကိုု အျပစ္ဖိုု႔၊ သူမ်ားေတြေျမွာက္ေပးလိုု႔ ျဖစ္ရတယ္ဆိုုျပီး ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုုပ္ေနတဲ့ ျပည့္သူဝန္ထမ္းေတြ၊ တာဝန္မေၾကတဲ့သူေတြ ျပည္သူေတြကိုုဖိႏွိပ္ဖိုု႔လက္ကိုုင္ဒုုတ္အျဖစ္အသုုံးခ်ခံရသူေတြ ဆိုုရင္ေတာ့ လစာတိုုးေပးရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။

အထက္ကေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ေတြကိုုၾကည့္ရင္ ဝန္ထမ္းလစာတိုုးေပးေရးမွာ ေဆာင္ရြက္စရာေတြအေတာ္မ်ားတာကိုုေတြ႕ရပါမယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မတိုုးျဖစ္ေသးရင္ေတာ အစိုုးရအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔သူ႔ရဲ႕မိသားစုုဝင္ေတြကိုု ပညာေရး၊က်မၼာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ လက္ရိွ ခြဲေဝေပးတဲ့ အစိုုးရဘဏၰေငြထဲက ေဆာင္ရြက္ရင္ျဖစ္ႏိုုင္မလားလိုု႔ ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။ ႏိုုင္ငံျခားေငြလဲလည္မႈႏႈန္းထားေတြ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းနဲ႔တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္တုုံးက ပုုဂၢလိကလက္ထဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းထားလိုု႔ ေဒၚလာအပိုုအလ်ံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနေတာ့ ေငြေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ ခုုစီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံတဲ့စီမံကိန္းေတြ အထိုုက္အေလ်ာက္ရိွလာေတာ့ အထူးသျဖင့္ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္း နဲ႔ ေလာင္စာဆီသုုံးစြဲမႈျမင့္လာတဲ့ အတြက္ ေငြမာ ေဒၚလာ လိုုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာျပီး ေငြလဲႏႈန္းစြာလာတဲ့သေဘာရိွတယ္။ အစိုုးရဘတ္ဂ်က္လိုုေငြ ျပမႈကလဲ GDP ရဲ့ ၅%နားေရာက္လာျပီး ေက်ာ္သြားမဲ့သေဘာရိွတယ္။ အလုုပ္မျဖစ္တဲ့စီမံကိန္းေတြရပ္ျပစ္ျပီး ဝန္ထမ္းေတြလစာေပးမယ္ဆိုုလဲ ေဆးမီးတိုု တစ္ႏွစ္၊ႏွစ္ႏွစ္ဘဲ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ေရရွည္ စီးပြားေရးတိုုးတက္ျပီးႏိုုင္ငံျခားဝင္ေငြ ပိုုရလာမွ ဝန္ထမ္းလစာတုုိးတဲ့ ဒဏ္ကိုုခံႏိုုင္ရည္ရွိလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ျပည္တြင္းႏိုုင္ငံျခား ပိုု႔ကုုန္ကိုုၾကည့္ရင္ တရုုပ္နယ္စပ္ဖြင့္ေပးလိုု႔ ဆန္တင္ပိုု႔မႈ ကလတ္တေလာတိုုးတက္လာေပမဲ့ တရုုပ္က သူ႔ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ကိုု ႏိုုင္ငံေရးနဲ႔ကစားျပီး ထိုုင္း၊ဗီယက္နမ္တိုု႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ကစားေနတာရယ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ့နယ္စပ္ကုုန္သြယ္ေရး ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြား ေရွ႕ထားျပီးကစားေနတာမိုု႔ ဆန္စပါးစိုုက္ပ်ဳိးထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်မႈက စိတ္ခ်လက္ခ် တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္လုုပ္ႏိုုင္မဲ့ အေနအထားမွာမရွိေသးဘူး၊ အေနာက္ႏိုုင္ငံေတြရဲ့ ေစ်းကြက္အထူးအခြင့္ေရးရလိုု႔ တိုုးတက္လာတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုုပ္ငန္းကလဲ မၾကာခင္ Quota ျပည့္သြားတာရယ္၊ လုုပ္ခႏႈန္းထားျမင့္မားလာတာရယ္၊ ေျမေစ်း၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ အစရိွတဲ့ အေထြေထြ အခြန္အခေတြမ်ားျပားလာတာမိုု႔ သူ႔ရဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုုင္မႈစြမ္းအားက်သြားျပီး ႏိုုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ ေလာက္ေလာက္လားလား အားကိုုး မရေလာက္ဘူးလိုု႔တြက္ဆရတယ္။ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ေရလုုပ္ငန္းကလဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ သူရဲ့ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းက အေတာ္က်သြားျပီ။ ျပန္လည္ေမြးျမဴဘိုု႔ဆိုုတာ အခ်ိန္ရယ္၊ေငြရယ္၊စီမံခန္႔ခြဲမႈရယ္ ေပါင္းစုုံမွျဖစ္မွာမိုု႔ ေနာက္ ငါးႏွစ္အတြင္းတဟုုန္ထိုုးတိုုးတက္စရာ မရွိဘူးလိုု႔ျမင္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကေတာ့ ဆန္းထလာတာျဖစ္ျပီး ခရုုိနီေတြရဲ့လက္ဝါးၾကီးအုုပ္မႈေတြက ကာကြယ္ျပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးရိွ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္မွတိုုင္းျပည္အတြက္အက်ဳိးရိွပါလိမ့္မယ္။ အင္းေလးမွာလိုု ဌာေနတိုုင္းရင္းသားေတြ မိရုုိးဖလာ အစဥ္အဆက္ထိန္သိမ္းလာတဲ့ ေရ၊ေျမေတာေတာင္ေတြကိုု သိမ္းဆည္းျပီး ေဟာ္တယ္ေတြ လဲ မေဆာက္၊ ခရီးသြားလာေရးအဆင္ေျပဖိုု႔အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုုင္း လိုုင္စင္ေတြ ခ်ေပးျပီး ႏိုုင္ငံျခားေငြမဲေတြ ခဝါခ်၊ေလ်ာ္ဖြတ္တဲ့လုုပ္ငန္းေတြကိုုလည္း ေရာင္ေတာ္ျပန္နဲ႕ေရာမလႊတ္ရင္ေပါ့။

ေရနံ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ သတၱဳကဏၰက လက္ရိွအားျဖင့္ဝင္ေငြတိုုးတက္ပိုုရရိွဘိုု႕ အလားအလာေတြျမင္ေနရေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကိုု အေလးေပးေဆာင္ရြက္ဘိုု႔လိုုသလိုု ရလာတဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ ျပည္တြင္းကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းေတြ ထြန္းကားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဘိုု႔လိုုပါတယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ ႏိုုင္ငံတကာေစ်းကြက္ေဝစုု ရဘိုု႔လဲလိုုပါတယ္။ ႏိုုင္ငံတကာနဲ ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ ျပီး ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏႈံမႈလဲတိုုးတက္၊ နည္းပညာေတြလဲရယူ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ ကိုုလဲျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္၊ ေစ်းကြက္ေတြလဲတိုုးခ်ဲ႕ ဒါေတြအားလုုံးကိုု တျပိဳင္နက္လုုပ္ႏိုုင္မွ ေရစိမ္ခံစီးပြားဖြံျဖိဳးတိုုးတက္လာလိုု႔ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတုုိးႁမ ွင့္ေပးႏိုုင္ျပီး ေရျမင့္ၾကာတင့္ႏိုုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုုျဖစ္ဘိုု႔ဆိုုတာကလဲ ႏိုုင္ငံေရးအရ တိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရလိုု႕ အစိုုးရနဲ႕ျပည္သူၾကည္ျဖဴတဲ့ အခ်ိန္မွ ျဖစ္မွာပါ။ လက္ရွိအေနအထားမွာ အစိုုးရနဲ႔စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရး အေနအထားကလဲမသဲမကြဲ၊ စစ္တပ္နဲ႕ျပည္သူုုၾကည္ျဖဴ ဘိုု႔ၾကေတာ့လဲ အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မနီးစပ္ႏိုုင္ေသး၊ အစိုုးရ အရပ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကလည္း အခါခပ္သိမ္း အေပါင္းလကၡဏာမဆန္၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ားနဲ႔ၾကေတာ့လည္း တေန႔တစ္မ်ဳိး တည္ျငိမ္မႈမရွိ။ ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ institution ေတြေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ရတယ္ အခ်ိန္ယူရတယ္ ဒါေၾကာင့္ေျဖးေျဖးေပါ့ စိတ္မေစာၾကပါနဲ႔ တရားခ်သူမ်ားက ေျဖးေျဖးဆိုုတဲ့ေနာက္မွာကပ္ပါေနတဲ့ မေျပာင္းလဲျခင္တဲ့ အာဏာရွင္အကြ်င္းအက်န္ လက္ပါးေစေတြနဲ႔ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေနသူေတြရဲ့ကပ္ဖက္ရပ္ဖက္လုုပ္ေနမႈေတြကိုု ဘယ္လိုုဖယ္ရွားသုုပ္သင္ခရီးဆက္ရမည္ဆိုုတဲ့ အလုုပ္သေဘာ ၾကံစည္ေတြးေတာေဆာင္ရြက္မႈမပါ၊ ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားကလဲ သူတလူ၊ငါတမင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္တိုုင္းျဖစ္ေနတဲ့ အခါသမယ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးတိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကိုု စိတ္ခ်လက္ခ် ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္လိုု႔မရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုုရေသာ ဒီအေျခအေနေတြၾကားထဲမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုုးေရးဆိုုတာ သေဘာတူရုုံကလြဲလိုု႔ လက္ေတြ႕လုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ အလွမ္းေဝးေသးတယ္လိုု႔ သုုံးသပ္ရပါတယ္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုုယ္တိုုင္က (တပ္မေတာ္အပါအဝင္) အထက္ကခိုုင္းမွေျပာင္းမယ္ဆိုုတဲ့ စိတ္ထားကိုုျပင္ျပီး အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုု အစိုုးရ ယႏၱရားအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အတြင္းစည္းက တြန္းတြန္းတိုုက္တိုုက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ရင္ေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုုက္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြ အေႏွးနဲ႕အျမန္ျဖစ္ေပၚလာရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္းတိုုင္းေတာင့္တတဲ့ တည္ျငိမ္ျပီးဂုုဏ္သိကၡါရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဘဝကိုု ရဖိုု႔အေျခအေနေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚတိုုးတက္လာ မွာမလြဲဧကန္မုုခ်ပါဘဲ၊ ဝန္ထမ္းေလာကထဲမွာ ေလာဘ၊ေဒါသမ်ားရင္မ်ား ဒါမွမဟုုတ္ ေမာဟမ်ားျပီး မိန္းေမာသူေတြ မ်ားေနျပီး အသိ၊သတိ၊ ပညာ ကင္းေဝးေနရင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းက ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ မရိွ။ ေနာက္တနည္းျဖစ္ႏုိင္ေျခကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာတာနဲ႕အမွ် ႏိုုင္ငံေရး က်ားကြက္ထဲမွာ ကံစမ္းမဲထည့္ေဖါက္တဲ့ အခါနဲ႕ၾကဳံလိုု႔ လစာတိုုးမဲ့ကိန္းလဲစိုုက္လာႏိုုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်း သေဘာထားျပီး တခဏတာေပ်ာ္ဘိုု႔ လစာရိကၡါမ်ားလဲတိုုးပြားဘိုု႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားလဲ ရွိႏိုုင္ပါေသးတယ္လိုု႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ (စီးပြားေရးပညာရွင္မဟုုတ္လိုု႔ အရပ္ေတြး၊နဲ႕ဆက္စပ္တင္ျပ လိုုက္တာေတြ လြဲမွားလဲ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားက တည့္မတ္ေပးပါလိုု႔ ၾကိဳတင္ သိေစအပ္ပါတယ္။)
ဝင္းမ်ဳိးသူ ၆ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၅။