ၿမိဳ႕ေရေပးစီမံကိန္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ေဆာက္ခြင့္မျပဳ

0
464

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၲဳဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ ေရေပးစီမံကိန္းသည္ စက္မႈဇုန္၏ ေအာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ၄င္းစက္႐ုံမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျမစ္ေရအတြင္းသို႔ စီးဝင္ႏိုင္ၿပီး ထိုျမစ္ေရကို အသံုးျပဳေနသည့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုေတြကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္ၿပီး စက္႐ုံေဆာက္ခြင့္ မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္မႈဇုန္မွာေတာ့ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို  အမ်ားျပည္သူေပါ့ေနာ္ စည္ပင္ၿမိဳ႕ေရေပးစီမံကိန္းရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ဒါကို မထိခိုက္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ အဲဒီစက္မႈဇုန္မွာ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံေဆာက္ဖို႔ ခြင့္မျပဳဘူး။ ကက္ဘိနက္ (အစုိးရ အဖြဲ႕) မွာ မူအရေပါ့ေနာ္ အဲဒီအတြက္ကိုစိုးရိမ္တဲ့အတြက္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၲဳဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ စက္မႈဇုန္ရွိ အျခားေသာ စက္႐ုံမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစိစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမစ္ေရအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိမႈ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာကလည္း ေကာင္းကင္ၾကယ္ေျခာက္ပြင့္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခေနာက္စိမ္းသတၲုဖုတ္သန္႔စင္စက္႐ုံကိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိသည္ဟုဆိုၿပီး စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ ၃ ရပ္တို႔၏ တင္ျပထားသျဖင့္ စက္႐ုံကို ျပည္နယ္အစိုးရက ရပ္တန္႔ခိုင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၄င္းျပင္ ျမန္မာဆန္းေဇာ္ကုမၸဏီကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ခေနာက္စိမ္းသတၲဳသန္႔စင္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းကိုလည္း မြန္ျပည္နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွဴး ႏွင့္ဦးေဆာင္ၿပီးအဖြဲ႔တို႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ စစ္ေဆးမႈအရ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္နည္းစဥ္မ်ားကို စက္႐ုံမွ လိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ စက္႐ုံ၏ ေအာက္ဘက္ ၂ မိုင္ခန္႔ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ေရေပးေရးစက္႐ုံ အတၲရံ (၁)၊ အတၴရံ (၂) ကို ထိခိုက္မႈရွိလာႏိုင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္အၾကံျပဳထားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ုံ ၆ ႐ုံခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၲဳတြင္းဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။